Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a. s.

Laboratórne odsávacie boxy

VŠEOBECNÉ


Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť v súťaži uskutočňovanej v zmysle interných pokynov obstarávateľa MH Teplárenský holding, a. s., ktorá sa realizuje formou predkladania ponúk v module "Zapečatené ponuky" pre predmet zákazky "Laboratórne odsávacie boxy + montáž".

V prípade vášho záujmu si preštudujte nižšie uvedené časti a vyplňte Prihlášku, ktorú nájdete v časti Prihláška tejto Výzvy na účasť.

Po vyplnení Prihlášky, v ktorej si zvolíte svoje prístupové meno a heslo, vám bude podľa Priebehu zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč, a až s týmito prístupovými údajmi môžete vstúpiť do eAukčnej siene na adrese https://mhth.proebiz.com.

Bratislava - mestská časť Nové Mesto, dňa: 14.09.2023 07:42

MH Teplárenský holding, a. s.
Mitterpák Zuzana
telefón: +421 917 499 167
e-mail: zuzana.mitterpak@mhth.sk
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a. s.

Laboratórne odsávacie boxy

PREDMET


Predmetom zákazky tohto prieskumu trhu uskutočňovaného v zmysle interných pokynov obstarávateľa MH Teplárenský holding, a. s. je:

P. Č.NÁZOV POLOŽKYMJMNOŽSTVO
001.Laboratórne odsávacie boxy + montáž

Bližšia špecifikácia položky:
•Miesto realizácie: MH Teplárenský holding, a. s., Teplárenská 3, Košice 042 92

•Termín realizácie požadovaný do 31.10.2023

•Technická špecifikácia laboratórnych odsávacích boxov

1. Digestor dvojplášťový laboratórny rozmer : 1500 cm x 900 cm x 2300 cm
Technická špecifikácia:
- 3x elektrická zásuvka 230 V, 16 A
- osvetlenie dvojzdrojové vnútorného pracovného priestoru digestora, spínač osvetlenia na digestore
- spínač ventilátora na digestor
- vertikálne posuvné okno s bezpečnostným sklom, bezpečnostná poistka
- pracovná doska – HPL (odolná voči kyselinám) – min. hrúbka HPL 5 mm
- vnútorné vyloženie – PP
- 1x spodná skrinka dvojdverová na laboratórne sklo uzamykateľná
- 1x polohovateľná polica
- vývod na ventilátor, odsávací ventilátor umiestnený na digestore - ventilátor plastový, 200 mm, chemická odolnosť

2. Digestor dvojplášťový laboratórny rozmer : 1800 cm x 900 cm x 2300 cm
Technická špecifikácia:
- 3x elektrická zásuvka 230 V, 16 A
- osvetlenie dvojzdrojové vnútorného pracovného priestoru digestora, spínač osvetlenia na digestore
- spínač ventilátora na digestore
- vertikálne posuvné okno s bezpečnostným sklom, bezpečnostná poistka
- pracovná doska – HPL (odolná voči kyselinám) – min. hrúbka HPL 5 mm
- vnútorné vyloženie – PP
- 1x spodná skrinka dvojdverová na laboratórne sklo uzamykateľná
- 1x polohovateľná polica,
- vývod na ventilátor, odsávací ventilátor umiestnený na digestore - ventilátor plastový, 200 mm, chemická odolnosť

3. Náklady na montáž vrátane vzduchotechniky, elektro, potrubí a spotrebného materiálu, náklady na dopravu


Uvedená cena je vrátane všetkých ďalších obstarávacích nákladov.
dielo1.00


Vloženú cenovú ponuku je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER!

Voliteľné podmienky:
NÁZOV VOLITEĽNEJ PODMIENKYROZSAH HODNÔTPOVAHA
Splatnosť faktúr (v dňoch)30; 45; 60
Dodacia lehota(text)
Platnosť cenovej ponuky do:(text)
Súhlas so znením Všeobecných zmluvných podmienoknie; áno


V prípade potreby bližšej špecifikácie sa, prosím, obráťte na vyhlasovateľa elektronického dopytu.

Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a. s.

Laboratórne odsávacie boxy

PRÍLOHY


1. Príloha výzvy na účasť - Všeobecné zmluvné podmienky pre nákup_MHTH.pdf

Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a. s.

Laboratórne odsávacie boxy

KRITÉRIÁ


KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK:

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v EUR bez DPH.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť predložené ponuky, súťaž zrušiť alebo vyhlásiť ďalšie kolo.
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a. s.

Laboratórne odsávacie boxy

PRIEBEH


Prieskum trhu uskutočňovaný v zmysle interných pokynov obstarávateľa MH Teplárenský holding, a. s. sa realizuje formou predkladania ponúk v module "Zapečatené ponuky". Po vyplnení a odoslaní prihlášky do výberového konania - prieskumu trhu Vám bude zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Zapečatené kolo
14.09.2023 07:30 hod. bude sprístupnený eAukčný portál pre zadávanie vstupných ponúk, pričom každý účastník vidí iba svoju ponuku. Okrem ceny účastník v tomto kole predloží požadované dokumenty. Tieto dokumenty účastník nahrá prostredníctvom ikony modrej farby - názov ikony "Prílohy". V tomto kole môžu účastníci svoje ponuky ľubovoľne meniť. V priebehu tohto kola nie sú vyhlasovateľovi vstupné ponuky k dispozícii (t.j. vyhlasovateľ tieto ponuky nevidí).

Lehota na predkladanie ponúk uplynie 21.09.2023 10:00 hod.

Kontrolné kolo
V tomto kole obstarávateľ vyhodnotí predložené ponuky s prílohami. Počas trvania tohto kola bude každý uchádzač vidieť iba svoju ponuku, ktorú nemôže meniť. Obstarávateľ môže požiadať účastníkov o písomné vysvetlenie ponúk. Účastníkovi, ktorý nesplní podmienky účasti príp. požiadavky obstarávateľa, obstarávateľ zašle elektronicky prostredníctvom modulu „Zapečatené ponuky“ oznámenie o vylúčení, s uvedením dôvodov vylúčenia ponuky.
Účastník, ktorý splnil podmienky účasti a požiadavky obstarávateľa a nebol vylúčený, môže sa zúčastniť elektronickej aukcie v aukčnom kole.

Aukčné kolo
22.09.2023 10:00 začne eAukcia a všetkým uchádzačom ktorí neboli vylúčený sa zobrazí najnižšia cenová ponuka pri každej položke a ich poradie. V priebehu 20 min. majú jednotliví uchádzači možnosť svoje ponuky ešte upravovať .


Minimálny krok zníženia cenovej ponuky
Minimálny krok zníženia ceny uchádzača je 0.01 EUR k aktuálnej cene položky uchádzača.

Maximálny krok zníženia cenovej ponuky
Maximálny krok zníženia ceny uchádzača je 20.00 % vo vzťahu k minimálnej cene danej položky.

Predlžovanie
Aukčné kolo bude predĺžené o 1 min. pri akejkoľvek zmene ceny v posledných 1 min.

Platnosť prístupových kľúčov
Prístupové kľúče expirujú po 30 dňoch od ukončenia e-aukcie, do ktorej budú Výzvou na účasť v e-aukcii výzvaní účastníci, ktorí neboli vylúčení. Po tejto dobe už nebude možné sa do eAukčnej siene prihlásiť. Pokiaľ máte záujem o vytlačenie Vášho protokolu o účasti v súťaži a histórie prípadu, odporúčame vám si ich vytlačiť ihneď po ukončení e-aukcie -aukčného kola.
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a. s.

Laboratórne odsávacie boxy

KONTAKTY


Vyhlasovateľom výberového konania je:
MH Teplárenský holding, a. s.
Turbínová 3
831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko

Všetky otázky o predmete eAukcie vám zodpovie:
Mitterpák Zuzana
telefón: +421 917 499 167
e-mail: zuzana.mitterpak@mhth.sk

Všetky otázky o technickom zabezpečení eAukcie vám zodpovie administrátor:
Zuzana Mitterpák
telefón: +421 917 499 167
e-mail: zuzana.mitterpak@mhth.sk
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a. s.

Laboratórne odsávacie boxy

PRIHLÁŠKA


Na účasť v prieskume trhu je nutné vyplniť prihlášku, ktorú si môžete zobraziť TU.

Uchádzačom bude po vyplnení a odoslaní prihlášky zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Pred prihlásením si skontrolujte nastavenie Vášho internetového prehliadača. Aby vám systém fungoval správne, je nutné mať v prehliadači povolené cookies a javaskripty. Viac informácií nájdete v časti Návod.
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a. s.

Laboratórne odsávacie boxy

PRAVIDLÁ


PRAVIDLÁ ELEKTRONICKÝCH AUKCIÍ PROEBIZ
- si môžete zobraziť po kliknutí na Pravidlá elektronických tendrov PROEBIZ TENDERBOX
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a. s.

Laboratórne odsávacie boxy

NÁVOD


TECHNICKÉ NÁROKY eAUKČNÉHO SW PROEBIZ
Váš počítač musí byť pripojený na Internet. Pre bezproblémovú účasť je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov:

- Microsoft Internet Explorer verze 11.0 a vyššia (http://microsoft.com/ie)
- Mozilla Firefox 13.0 a vyššia (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)
- Microsoft Edge

Ďalej je nutné mať nainštalovaný Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer), v prehliadači povolené vyskakovacie okná, javascript a zapnuté cookies. Návod ako cookies vo webovom prehliadači povoliť nájdete na http://proebiz.com/sk/podpora.

Ďalšie pokyny pre uchádzačov

Pre prihlásenie sa do eAukcie uchádzač v časti „Prihláška“ klikne na „TU“, čím sa dostane do svojho prihlasovacieho formulára. V ňom vyplní požadované údaje, potvrdí súhlas s Pravidlami elektronických aukcií PROebiz a Prihlášku odošle. Týmto je uchádzač prihlásený do eAukcie. Súčasťou Prihlášky je zvolenie prístupového mena a hesla (min. dĺžka mena aj hesla je osem znakov). Nepoužívajú sa medzery, diakritické znaky (č, ž, á a pod.), ani špeciálne znaky (@, > a pod.). Prihlasovacie údaje si je potrebné zapamätať! Pomocou týchto údajov môže uchádzač po doručení prístupového kľúča vstúpiť do eAukčnej siene.

Pre vstup do eAukčnej siene sa použije internetový odkaz/adresa v časti „Všeobecné“. Kliknutím naň sa otvorí internetový prehliadač na adrese eAukčnej siene vyhlasovateľa. Uchádzač bude vyzvaný na zadanie prístupových údajov (mena, hesla a kľúča). Po správnom zadaní týchto údajov prebehne autentifikácia a otvorí sa eAukčná sieň. Desaťmiestny kľúč je možné kopírovať (napr. pomocou kláves Ctrl+C) z e-mailu a následne ho vložiť do príslušného políčka (Ctrl+V). Pozor, musíte mať označené iba znaky kľúča (na konci nesmie byť skopírovaná medzera). Do eAukčnej siene sa nedá vstúpiť pred začiatkom eAukcie (začiatkom je Zapečatené kolo). V prípade akýchkoľvek komplikácií je potrebné kontaktovať administrátora. Kontakt sa nachádza vo Výzve na účasť v časti „Kontakty“.

Vystúpiť z eAukčnej siene je možné pomocou tlačidla „Logout“, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu eAukčnej siene. Ak sa vystúpi zavretím okna internetového prehliadača, do eAukčnej siene sa bude možné znova prihlásiť až o 20 s.

Zapečatené kolo slúži na zadanie vstupných ponúk. V tomto kole si uchádzač môže prezrieť a zoznámiť sa s eAukčným prostredím. Osobitne je potrebné sa sústrediť na čas do konca kola. Tento časový údaj sa mení obvykle v rozmedzí 3 až 5 sekúnd (ak do ukončenie kola ostáva menej ako 24 hodín). V prípade, že sa tak nedeje, uchádzač má pravdepodobne prerušené spojenie a bude potrebné sa do eAukčnej siene opäť prihlásiť. V tomto kole administrátor zadá vstupné ponuky za jednotlivých uchádzačov. Počas trvania tohto kola uchádzači nemôžu svoje ponuky meniť. Uchádzač vidí iba svoju ponuku. V prípade, ak je názov položky podčiarknutý, kliknutím naň sa zobrazí poznámka (obvykle ďalšie spresňujúce informácie k danej položke).

Po tom, čo začne Kontrolné kolo, uchádzači môžu upravovať svoje cenové ponuky smerom nadol a iné hodnoty kritérií podľa ich povahy (nadol, nahor alebo je hodnota nemenná v súlade so súťažnými podkladmi). Každú novú vloženú cenovú ponuku, resp. iné hodnoty kritérií je nevyhnutné potvrdiť stlačením klávesu „ENTER“!!! Všetky obmedzenia dorovnania jednotlivých cien a iných hodnôt ponúk v eAukcii (najlepšie celkové ceny, najlepšie hodnoty bodov, najlepšie jednotkové ceny položiek, najlepšie hodnoty kritérií atď.) budú v eAukcii nastavené v súlade so súťažnými podkladmi. V priebehu tohto kola sa odporúča sledovať čas do konca kola - jeho zmena potvrdzuje kontakt s eAukčným systémom. V prípade, že sa čas zastaví, stlačte kláves F5 na obnovenie zobrazenia eAukčnej siene. eAukčná sieň obsahuje aj funkciu Chatovej komunikácie. Pomocou Chatu je možné komunikovať s administrátorom a prijímať jeho správy. Celý priebeh eAukcie od odoslania Výziev na účasť až po ukončenie je zaprotokolovaný do histórie eAukcie. Všetky vykonané operácie sú zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Po ukončení nákupnej eAukcie môže byť podľa nastavení vyhlasovateľa eAukcie uchádzačom ponúknutá možnosť zobrazenia ich histórie a ich protokol o účasti, ktoré si môže uchádzač vytlačiť.

Z technickej podstaty fungovania internetových systémov neodporúčame čakať s vkladaním cien v eAukčnej sieni na posledné sekundy prebiehajúceho kola. Takto zadané hodnoty nemusia dôjsť včas k serverovým systémom - napr. z dôvodu spomalenia internetového pripojenia, oneskorenej odozve webového prehliadača, resp. operačného systému. Môže sa teda stať, že ponuky v posledných 5-tich sekundách nemusia byť systémom bezvýhradne prijaté (akceptované).

V PRÍPADE TECHNICKÝCH PROBLÉMOV V PRIEBEHU ON-LINE VÝBEROVÉHO KONANIA SA OBRACAJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENIE NAŇHO NÁJDETE V ČASTI KONTAKTY.