Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

2023 Zabezpečenie vykonania analýz paliva (čierneho uhlia typu T a D) a odpadov s katalógovým číslom 10 01 01 - škvara zkotlov, 10 01 02 - popolček z uhlia, 10 01 05 - tuhé reakčné splodiny

VÝZVA K ZADÁVANIU PONÚK


Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť v prieskume trhu uskutočňovaného v zmysle interných pokynov obstarávateľa MH Teplárenský holding, a.s., ktorá sa realizuje formou predkladania ponúk v module "Zapečatené ponuky" pre predmet zákazky "Zabezpečenie vykonania akreditovaných analýz paliva (čierneho uhlia typu T a D) popolčeka a škvary zo spaľovania čierneho uhlia typu "T"a "D" a odpadu z odsírovania".

V prípade Vášho záujmu si preštudujte nižšie uvedené sekcie a vyplňte Prihlášku, ktorú nájdete v časti Prihláška tejto Výzvy k zadávaniu ponúk.

Po vyplnení Prihlášky, v ktorej si zvolíte svoje prístupové meno a heslo, Vám bude podľa Priebehu zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč a až s týmito prístupovými údajmi môžete vstúpiť do elektronickej aukčnej siene na adrese https://mhth.proebiz.com.

Bratislava, dňa: 14.03.2023 13:58

Administrátor prieskumu trhu:

Ing. Anton Zsigmondy
tel. +421 55 619 2420
mail: anton.zsigmondy@mhth.sk

Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

2023 Zabezpečenie vykonania analýz paliva (čierneho uhlia typu T a D) a odpadov s katalógovým číslom 10 01 01 - škvara zkotlov, 10 01 02 - popolček z uhlia, 10 01 05 - tuhé reakčné splodiny

PREDMET


Predmetom zákazky tohto prieskumu trhu uskutočňovaného v zmysle interných pokynov obstarávateľa
MH Teplárenský holding, a.s. sú tieto položky:

P. Č.NÁZOV POLOŽKYMJMNOŽSTVO
001.príprava vzorky uhlia typu T a typu D€/vzorka2.00
002.príprava štvrťročných zosypov vzoriek, popolčeka TaD, škváry TaD a odpadu z odsírovania (I. a IV. štvrťrok)€/vzorka10.00
003.príprava ročných zosypov vzoriek, popolčeka TaD, škváry TaD a odpadu z odsírovania€/vzorka5.00
004.fyzikálno - chemické analýzy zloženia, popolčeka (T a D) a škváry (T a D) zo štvrťročných zosypov na účely výpočtu emisií CO2 (I. a IV. štvrťrok) (príloha E)€/vzorka8.00
005.fyzikálno - chemické analýzy zloženia uhlia z ročného zosypu (príloha D) podľa požiadavky€/vzorka2.00
006.fyzikálno - chemické analýzy zloženia popolovín (popolček T a D, škvára T a D) a odpadu z odsírovania z  ročného zosypu (príloha C)€/vzorka5.00
007.analýzy vodného výluhu popolčeka T a D a škváry T a D a odpadu z odsírovania z ročného zosypu v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 382/2018 Z. z. a oznámením MŽP SR č. 368/2015 Z. z. a zaradenie odpadu do príslušnej triedy vyluhovateľnosti (príloha B)€/vzorka5.00
008.ekotoxikologické testy z ročného zosypu popolčeka TaD a škváry TaD a odpadu z odsírovania€/vzorka5.00
009.rádiometrický rozbor uhlia TaD, popolčeka TaD a škváry TaD a odpadu z odsírovania z ročného zosypu, posúdenie aktivity prítomných rádionuklidov (príloha B + príloha D)€/vzorka7.00
010.granulometria popolovín (škváraTaD, popolček TaD) a odpadu z odsírovania z ročných zosypov (príloha B)€/vzorka5.00


Bližšia špecifikácia je v prílohe: "technická špecifikácia_2023_2024"


Zmluvný vzťah sa uzavrie objednávkou, ktorej prílohu tvoria: Všeobecné zmluvné podmienky a technická špecifikácia_2023_2024.

Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER!Požadujeme zabezpečenie vykonania analýz paliva (čierneho uhlia typu T a D) a odpadov s katalógovým číslom 10 01 01 - škvara z kotlov, 10 01 02 - popolček z uhlia, 10 01 05 - tuhé reakčné splodiny z odsírovania v stanovených ukazovateľoch podľa príloh B,C,D,E v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 372/2015 Z. z. a oznámením MŽP SR č. 368/2015 Z. z.
Nevyhnutné podmienky, ktoré musia byť súčasťou Vašej ponuky:
- Výpis z obchodného registra
- Osvedčenie o akreditácii na vykonávanie požadovanej služby

Termín vykonávania analýz: 01.04.2023 - 31.03.2024


Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER!
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

2023 Zabezpečenie vykonania analýz paliva (čierneho uhlia typu T a D) a odpadov s katalógovým číslom 10 01 01 - škvara zkotlov, 10 01 02 - popolček z uhlia, 10 01 05 - tuhé reakčné splodiny

PRÍLOHA


1. Príloha výzvy na účasť - VZP_MHTH__verzia_1_2022.docx

2. Príloha výzvy na účasť - technická špecifikácia_2023_2024.xlsx

Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

2023 Zabezpečenie vykonania analýz paliva (čierneho uhlia typu T a D) a odpadov s katalógovým číslom 10 01 01 - škvara zkotlov, 10 01 02 - popolček z uhlia, 10 01 05 - tuhé reakčné splodiny

KRITÉRIÁ


KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK:
Celková cena za dielo


Obstarávateľ si vyhradzuje právo:
• zmeniť súťažné podmienky
• rozhodnúť o splnení podmienok účasti a požiadaviek obstarávateľa v súťaži
• predĺžiť lehotu viazanosti ponúk
• odmietnuť predloženú ponuku
• rokovať s účastníkom/účastníkmi
• zrušiť súťaž
• rozhodnúť o ďalšom postupe pre zabezpečenie predmetu zákazky
• odmietnuť ponuku účastníka z dôvodu akéhokoľvek porušenia podmienok účasti v súťaži podľa súťažných podkladov a výzvy k súťaži, resp. ich úplného nenaplnenia
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

2023 Zabezpečenie vykonania analýz paliva (čierneho uhlia typu T a D) a odpadov s katalógovým číslom 10 01 01 - škvara zkotlov, 10 01 02 - popolček z uhlia, 10 01 05 - tuhé reakčné splodiny

PRIEBEH


Prieskum trhu uskutočňovaný v zmysle interných pokynov obstarávateľa MH Teplárenský holding, a.s. sa realizuje formou predkladania ponúk v module "Zapečatené ponuky". Po vyplnení a odoslaní prihlášky do výberového konania - prieskumu trhu Vám bude zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Zapečatené kolo
14.03.2023 14:00 hod. bude sprístupnený eAukčný portál pre zadávanie vstupných ponúk, pričom každý účastník vidí iba svoju ponuku. Okrem ceny účastník v tomto kole predloží Výpis z obchodného registra a osvedčenie o akreditácii na vykonávanie požadovanej služby. Tento dokument účastník nahrá prostredníctvom ikony modrej farby - názov ikony "Prílohy". V tomto kole môžu účastníci svoje ponuky ľubovoľne meniť. V priebehu tohoto kola nie sú vyhlasovateľovi vstupné ponuky k dispozícii (tj. vyhlasovateľ tieto ponuky nevidí).

Lehota na predkladanie ponúk uplynie 28.03.2023 21:00 hod.

Kontrolné kolo
V tomto kole obstarávateľ vyhodnotí predložené ponuky s prílohami. Počas trvania tohto kola bude každý uchádzač vidieť iba svoju ponuku, ktorú nemôže meniť. Obstarávateľ môže požiadať účastníkov o písomné vysvetlenie ponúk. Účastníkovi, ktorý nesplní podmienky účasti príp. požiadavky obstarávateľa, obstarávateľ zašle elektronicky prostredníctvom modulu „Zapečatené ponuky“ oznámenie o vylúčení, s uvedením dôvodov vylúčenia ponuky.
Účastník, ktorý splnil podmienky účasti a požiadavky obstarávateľa a nebol vylúčený, môže sa zúčastniť elektronickej aukcie v aukčom kole.

Aukčné kolo
30.03.2023 10:00 začne eAukcia a všetkým uchádzačom ktorí neboli vylúčený sa zobrazí najnižšia cenová ponuka pri každej položke a ich poradie. V priebehu 20 min. majú jednotliví uchádzači možnosť svoje ponuky ešte upravovať .


Minimálny krok zníženia cenovej ponuky
Minimálny krok zníženia ceny uchádzača je 0.01 EUR k aktuálnej cene položky uchádzača.

Maximálny krok zníženia cenovej ponuky
Maximálny krok zníženia ceny uchádzača je 50.00 % vo vzťahu k minimálnej cene danej položky.

Predlžovanie
Aukčné kolo bude predĺžené o 2 min. pri akejkoľvek zmene ceny v posledných 2 min.

Platnosť prístupových kľúčov
Prístupové kľúče expirujú po 30 dňoch od ukončenia e-aukcie, do ktorej budú Výzvou na účasť v e-aukcii výzvaní účastníci, ktorí neboli vylúčení. Po tejto dobe už nebude možné sa do eAukčnej siene prihlásiť. Pokiaľ máte záujem o vytlačenie Vášho protokolu o účasti v súťaži a histórie prípadu, odporúčame vám si ich vytlačiť ihneď po ukončení e-aukcie -aukčného kola.
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

2023 Zabezpečenie vykonania analýz paliva (čierneho uhlia typu T a D) a odpadov s katalógovým číslom 10 01 01 - škvara zkotlov, 10 01 02 - popolček z uhlia, 10 01 05 - tuhé reakčné splodiny

KONTAKTY


Vyhlasovateľom výberového konania je:
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3
831 04 Bratislava
SlovenskoTechnickú špecifikáciu je možné konzultovať s:

Ing. Stanislav Dzuričko
tel:+421 918541947
e-mail: stanislav.dzuricko@mhth.sk
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

2023 Zabezpečenie vykonania analýz paliva (čierneho uhlia typu T a D) a odpadov s katalógovým číslom 10 01 01 - škvara zkotlov, 10 01 02 - popolček z uhlia, 10 01 05 - tuhé reakčné splodiny

PRIHLÁŠKA


Na účasť v tomto prieskume trhu je nutné vyplniť prihlášku, ktorú si môžete zobraziť TU.

Účastníkom bude po vyplnení a odoslaní prihlášky zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Pred prihlásením si skontrolujte nastavenie Vášho internetového prehliadača. Aby vám systém fungoval správne, je nutné mať v prehliadači zapnuté "cookies." Viac informácií nájdete v záložke Návod.
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

2023 Zabezpečenie vykonania analýz paliva (čierneho uhlia typu T a D) a odpadov s katalógovým číslom 10 01 01 - škvara zkotlov, 10 01 02 - popolček z uhlia, 10 01 05 - tuhé reakčné splodiny

PRAVIDLÁ


PRAVIDLÁ ELEKTRONICKÝCH AUKCIÍ PROEBIZ
- si môžete zobraziť po kliknutí na Pravidlá elektronických tendrov PROEBIZ TENDERBOX
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

2023 Zabezpečenie vykonania analýz paliva (čierneho uhlia typu T a D) a odpadov s katalógovým číslom 10 01 01 - škvara zkotlov, 10 01 02 - popolček z uhlia, 10 01 05 - tuhé reakčné splodiny

NÁVOD


TECHNICKÉ NÁROKY eAUKČNÉHO SW PROEBIZ
Váš počítač musí byť pripojený na Internet. Na bezproblémovú účasť je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov:

- Microsoft Internet Explorer verze 11.0 a vyššia (http://microsoft.com/ie)
- Mozilla Firefox 13.0 a vyššia (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)
- Microsoft Edge (https://www.microsoft.com/edge)

Ďalej je nutné mať nainštalovaný Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer), v prehliadači povolené vyskakovacie okná, javascript a zapnuté cookies. Návod ako cookies vo webovom prehliadači povoliť nájdete na http://proebiz.com/sk/podpora.

AKO SA PRIHLÁSITE DO "ZAPEČATENÉ PONUKY"
V časti PRIHLÁŠKA tejto pozvánky kliknite na TU. Dostanete sa do svojho prihlasovacieho formulára. Tu vyplňte požadované údaje, potvrďte súhlas s Pravidlami elektronických aukcií PROebiz a prihlášku odošlite. Týmto je vaša firma prihlásená do tejto súťaže.

Súčasťou Prihlášky je zvolenie prístupového mena a hesla (min. dĺžka mena aj hesla je 8 znakov). Pomocou týchto údajov môžete následne (po doručení kľúča) vstúpiť do eAukčnej siene. Odporúčame Vám zvoliť si zapamätateľné meno aj heslo, nepoužívajte, prosím, medzery, ani diakritické znaky, ani špeciálne znaky.
Svoje prihlasovacie údaje si zapamätajte!

AKO VSTÚPIŤ DO eAUKČNEJ SIENE
Na vstup do eAukčnej siene použite internetový odkaz (adresu) v časti POZVÁNKA tejto Výzvy k súťaži. Kliknutím naň sa otvorí internetový prehliadač na adrese eAukčnej siene vyhlasovateľa. Bude potrebné zadať prístupové údaje (meno, heslo – zvolíte si ich sami v prihláške a kľúč – býva doručený e-mailom po vyplnení prihlášky). Pokiaľ tieto údaje zadáte správne (heslo aj kľúč sú skryté), prebehne autentifikácia a otvorí sa eAukčná sieň. Desaťmiestny kľúč môžete kopírovať (napr. pomocou kláves Ctrl+C) z e-mailu a následne vložiť do príslušného políčka (Ctrl+V). Pozor, musíte mať označené iba znaky kľúča (na konci nesmie byť skopírovaná medzera).
V prípade akýchkoľvek komplikácií kontaktujte, prosím, administrátora. Kontakt naňho nájdete v časti KONTAKTY.

AKO SA Z eAUKČNEJ SIENE ODHLÁSIŤ
Odhlásenie vykonajte pomocou tlačidla LOGOUT, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu eAukčnej siene. Pokiaľ odhlásenie vykonáte zatvorením okna internetového prehliadača, do eAukčnej siene sa bude možné znovu prihlásiť až o 20 s.


Celý priebeh on-line výberového konania od odoslania výziev k súťaži až po ukončenie je zaprotokolovaný do histórie. Všetky vykonané operácie sú zaznamenávané s presnosťou na sekundy.