Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Výmena detektorov úniku plynu CO a CH4 v kotolni Balkán - závod Zvolen

VŠEOBECNÉ


MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen si Vás dovoľuje požiadať o spracovanie a zaslanie cenovej ponuky do výberového konania na „Výmena detektorov úniku plynu CO a CH4“, ktoré sa uskutoční formou "ERMMA".

V prípade Vášho záujmu si preštudujte nižšie uvedené sekcie a vyplňte Prihlášku, ktorú nájdete v časti Prihláška tejto Pozvánky.

Po vyplnení Prihlášky, v ktorej si zvolíte svoje prístupové meno a heslo, Vám bude podľa Priebehu zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč a až s týmito prístupovými údajmi môžete vstúpiť do elektronickej aukčnej siene na adrese https://mhth.proebiz.com.

MH Teplárenský holding, a.s.
Ľudmila Turanská
telefón: +421 918 862 417
e-mail: ludmila.turanska@mhth.sk
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Výmena detektorov úniku plynu CO a CH4 v kotolni Balkán - závod Zvolen

PREDMET


P. Č.NÁZOV POLOŽKYMJMNOŽSTVO
001.Detektor plynu CH4ks1.00
002.Detektor plynu COks1.00
003.Vyhodnocovacia ústredňa (Gas Control Unit)ks1.00
004.Servisné práce

Bližšia špecifikácia položky:
- demontáž starého systému
- montáž nového systému
- otestovanie
- úprava projektovej dokumentácie
JV1.00


Opis predmetu zákazky
Obstarávateľ požaduje vykonať výmenu nefunkčných detektorov úniku plynu v rozsahu:
- výmena detektoru úniku CO
- výmena detektoru úniku CH4
- výmena vyhodnocovacej ústredne
- demontáž starého systému
- montáž nového systému
- otestovanie
- úprava projektovej dokumentácie


Miesto dodania
MH Teplárenský holding, a.s. závod Zvolen, kotolňa Balkán, adresa Unionka 54, 960 01 Zvolen v areáli spoločnosti Stefe Zvolen, s.r.o.

Termín dodania
Obstarávateľ požaduje vykonanie vykonanie výmeny najneskôr do 30.6.2023.
Konkrétny termín realizácie bude dohodnutý s víťazným uchádzačom v závislosti od prevádzkových podmienok.

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky realizácie predmetu zákazky sú stanovené podľa prílohy "Všeobecné zmluvné podmienky pre nákup MHTH".
Platobné podmienky - najmenej 30 dní odo dňa doručenia faktúry (preddavok sa neposkytuje).

Spôsob určenia ceny
Obstarávateľ požaduje predložiť cenu ako cenu konečnú vrátane náhradných dielov na požadovaný rozsah prác, nákladov na prácu technika, dopravných nákladov, nákladov na likvidáciu odpadu v EUR bez DPH.

Obsah ponuky
Ponuka predložená na platforme PROEBIZ-TENDERBOX musí obsahovať:
a) Súhlas s obsahom „Čestné vyhlásenie účastníka", ktoré tvorí prílohu tejto pozvánky. Urobíte tak vo voliteľných podmienkach.
b) Súhlas s obsahom „Všeobecné zmluvné podmienky pre nákup MHTH“, ktoré tvorí prílohu tejto pozvánky. Urobíte tak vo voliteľných podmienkach.

Kritéria na vyhodnotenie ponúk
Obstarávateľ porovná a vyhodnotí iba tie ponuky, ktoré sa pre účely tohto obstarávania nepovažujú za neplatné.
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena, vyjadrená v eurách, s uvedením ceny bez DPH.


V prípade záujmu uchádzača o obhliadku na mieste realizácie zákazky prosím osloviť kontaktnú osobu pre účely obhliadky: Ján Očovský, jan.ocovsky@mhth.sk, tel. +421 917 296 304.

Účasť na obhliadke nie je podmienkou účasti v súťaži!

Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER!
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Výmena detektorov úniku plynu CO a CH4 v kotolni Balkán - závod Zvolen

PRÍLOHY


1. Príloha výzvy na účasť - Cestne_vyhlasenie_ucastnika.docx

2. Príloha výzvy na účasť - VZP_MHTH.docx

Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Výmena detektorov úniku plynu CO a CH4 v kotolni Balkán - závod Zvolen

KRITÉRIÁ


Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za vykonanie diela bez DPH (100%).

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, súťaž zrušiť alebo vyhlásiť ďalšie kolo. Vyhlasovateľ je povinný všetkým účastníkom prípadné zmeny okamžite oznámiť.

Ponuky môžu byť konfrontované s porovnávacou cenou vychádzajúcou z vnútornej kalkulácie vyhlasovateľa. Táto porovnávacia ponuka je stanovená pred zahájením súťaže a je v jej priebehu nemenná.
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Výmena detektorov úniku plynu CO a CH4 v kotolni Balkán - závod Zvolen

PRIEBEH


Výberové konanie prebehne formou "ERMMA". Po vyplnení a odoslaní prihlášky do výberového konania mu bude zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Vstupné kolo
24.05.2023 13:00 bude sprístupnený eAukčný portál pre zadávanie vstupných ponúk, pričom každý účastník vidí iba svoju ponuku. V tomto kole môžu účastníci svoje ponuky a voliteľné podmienky ľubovoľne meniť.

Kontrolné kolo
Od 01.06.2023 10:00 do 01.06.2023 10:30 prebehne Kontrolné kolo, ktoré slúži na formálnu kontrolu ponúk zo strany vyhlasovateľa. Počas trvania tohto kola účastníci nemôžu svoje ponuky meniť.

Aukčné kolo
01.06.2023 10:30 bude on-line výberové konanie začaté a všetkým účastníkom sa zobrazí najnižšia cenová ponuka. V priebehu 20 min. majú jednotliví účastníci možnosť svoje ponuky ešte upravovať (iba smerom dole). Nová cenová ponuka položky nemôže byť zhodná s aktuálnou minimálnou cenou položky.

Minimálny krok zníženia cenovej ponuky
Jednotkovú cenu je možné znižovať minimálne o 0.10 %.
(Minimálny krok zníženia jednotkovej ceny je vo vzťahu k aktuálnej cene položky uchádzača.)

Maximálny krok zníženia cenovej ponuky
Jednotkovú cenu je možno znižovať maximálne o 50.00 %.
(Maximálny krok zníženia jednotkovej ceny je vo vzťahu k minimálnej cene danej položky.)

Predlžovanie
Aukčné kolo bude predĺžené o 2 min. pri akejkoľvek zmene ceny v posledných 2 min.

Platnosť prístupových kľúčov
Prístupové kľúče expirujú po 30 dňoch od ukončenia výberového konania. Po tejto dobe už nebude možné sa do eAukčnej siene prihlásiť. Pokiaľ máte záujem o vytlačenie Vášho protokolu o účasti v eAukcii a histórie eAukčného prípadu, odporúčame vám si ich vytlačiť ihneď po skončení eAukcie.

Vyhlasovateľ má právo v prípade potreby rozhodnúť o individuálnom predĺžení, respektíve ukončení elektronického výberového konania.
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Výmena detektorov úniku plynu CO a CH4 v kotolni Balkán - závod Zvolen

KONTAKTY


Vyhlasovateľom výberového konania je:
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3
831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko

Všetky otázky o predmete elektronického výberového konania Vám zodpovie:
Ľudmila Turanská
telefón: +421 918 862 417
e-mail: ludmila.turanska@mhth.sk
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Výmena detektorov úniku plynu CO a CH4 v kotolni Balkán - závod Zvolen

PRIHLÁŠKA


Na účasť v elektronickom výberovom konaní je nutné vyplniť prihlášku, ktorú si môžete zobraziť TU.

Účastníkom bude po vyplnení a odoslaní prihlášky zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Pred prihlásením si skontrolujte nastavenie Vášho internetového prehliadača. Aby vám systém fungoval správne, je nutné mať v prehliadači zapnuté "cookies." Viac informácií nájdete v záložke Návod.

Všeobecný návod na vyplnenie Prihlášky a informácie o tom, ako sa orientovať v eAukčnej sieni zobrazíte po kliknutí na tento odkaz.
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Výmena detektorov úniku plynu CO a CH4 v kotolni Balkán - závod Zvolen

PRAVIDLÁ


PRAVIDLÁ ELEKTRONICKÝCH TENDROV
- si môžete zobraziť po kliknutí na Pravidlá elektronických tendrov PROEBIZ TENDERBOX

Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Výmena detektorov úniku plynu CO a CH4 v kotolni Balkán - závod Zvolen

NÁVOD


TECHNICKÉ NÁROKY
Váš počítač musí byť pripojený na Internet. Na bezproblémovú účasť je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov:

- Microsoft Internet Explorer verze 11.0 a vyššia (http://microsoft.com/ie)
- Mozilla Firefox 13.0 a vyššia (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)
- Microsoft Edge (https://www.microsoft.com/edge)

V internetovom prehliadači je nutné povoliť vyskakovacie okná, javascript a mať zapnuté cookies. Návod na zapnutie cookies je k dispozícii na internetovej adrese http://proebiz.com/sk/podpora.

AKO SA PRIHLÁSITE DO "ERMMA"
Všeobecný návod na vyplnenie Prihlášky a informácie o tom, ako sa orientovať v eAukčnej sieni zobrazíte po kliknutí na tento odkaz.

AKO VSTÚPIŤ DO eAUKČNEJ SIENE
Na vstup do eAukčnej siene použite internetový odkaz (adresu) v časti POZVÁNKA tejto pozvánky. Kliknutím naň sa otvorí internetový prehliadač na adrese eAukčnej siene vyhlasovateľa. Bude potrebné zadať prístupové údaje (meno, heslo – zvolíte si ich sami v prihláške a kľúč – býva doručený e-mailom po vyplnení prihlášky). Pokiaľ tieto údaje zadáte správne (heslo aj kľúč sú skryté), prebehne autentifikácia a otvorí sa eAukčná sieň. Desaťmiestny kľúč môžete kopírovať (napr. pomocou kláves Ctrl+C) z e-mailu a následne vložiť do príslušného políčka (Ctrl+V). Pozor, musíte mať označené iba znaky kľúča (na konci nesmie byť skopírovaná medzera). Do eAukčnej siene sa nedá vstúpiť pred začiatkom eAukcie (začiatkom býva obvykle Vstupné (príp. Kontrolné) kolo).
V prípade akýchkoľvek komplikácií kontaktujte, prosím, administrátora. Kontakt naňho nájdete v časti KONTAKTY.

AKO SA Z eAUKČNEJ SIENE ODHLÁSIŤ
Odhlásenie vykonajte pomocou tlačidla LOGOUT, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu eAukčnej siene. Pokiaľ odhlásenie vykonáte zatvorením okna internetového prehliadača, do eAukčnej siene sa bude možné znovu prihlásiť až o 20 s.

ČO MÔŽETE VO VSTUPNOM KOLE
Vstupné kolo slúži na zadanie vstupných cenových ponúk a voliteľných podmienok. V tomto kole si môžete prehliadnuť a vyskúšať prácu v eAukčnom prostredí. Zvlášť sa sústreďte na čas do konca kola. Tento časový údaj sa mení obvykle v rozmedzí 3 - 5 sekúnd (pokiaľ do ukončenia kola ostáva menej ako 24 hodín). Ak sa tak nedeje, pravdepodobne máte prerušené spojenie a bude potrebné sa do eAukčnej siene znovu prihlásiť, alebo vykonať prenačítanie eAukčnej siene obvykle klávesom F5 alebo ikonkou AKTUALIZOVAŤ vo vašom prehliadači.

V tomto kole je vašou povinnosťou zadať vstupné cenové ponuky. Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER! Vo Vstupnom kole je možné ceny aj voliteľné podmienky ľubovoľne meniť a upravovať. Uvidíte iba svoje cenové ponuky.

Voliteľné podmienky zadávajte kliknutím na riadok danej podmienky v pravom stĺpci (pokiaľ nie je podmienka vyplnená, je zobrazené v danom políčku slovo „Zmeniť“ alebo je políčko prázdne).
Pokiaľ je názov položky podčiarknutý, kliknutím naňho sa Vám pri položke zobrazí poznámka (obvykle ďalšie upresňujúce informácie, príp. fotka, príloha, apod.).

ČO MÔŽETE V KONTROLNOM KOLE
Kontrolné kolo slúži vyhlasovateľovi. Zvyčajne sa vykonáva formálna kontrola a správnosť zadaných ponúk, kontrola splnenia kvalifikačných predpokladov, alebo dochádza k testovaniu dodaných vzoriek. Účastníci v tomto kole nemôžu svoje ponuky meniť, ani vkladať nové ponuky. Je možné využiť chatovú komunikáciu.

ČO MÔŽETE V AUKČNOM KOLE
V Aukčnom kole už môžete upravovať svoje cenové ponuky iba smerom nadol (nákupné on-line výberové konanie) alebo naopak iba smerom nahor (predajné on-line výberové konanie).

Vaša nová cenová ponuka položky nemôže byť zhodná s aktuálnou minimálnou (v prípade nákupných výberových konaní), resp. maximálnou cenou (predajné výberové konanie).

V priebehu on-line výberového konania prosím sledujte:
čas do konca kola - jeho zmena potvrdzuje váš kontakt s eAukčným systémom.
V prípade, že sa čas zastaví, stlačte kláves F5 na obnovenie zobrazenia eAukčnej siene.
komunikácia s administrátorom - nástroj na komunikáciu s administrátorom. Tu môžete on-line komunikovať s administrátorom.

Celý priebeh on-line výberového konania od odoslania pozvánok až po ukončenie je zaprotokolovaný do histórie. Všetky vykonané operácie sú zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Po ukončení on-line výberového konania vám bude ponúknutá možnosť zobrazenia protokolu histórie a protokolu o vašej účasti.

Aukčné kolo býva obvykle predlžované. Bližšie informácie o predĺžení nájdete v časti PRIEBEH.

Z technickej podstaty fungovania internetových systémov neodporúčame čakať s vkladaním cien v eAukčnej sieni na posledné sekundy prebiehajúceho kola. Takto zadané hodnoty nemusia dôjsť včas k serverovým systémom - napr. z dôvodu spomalenia internetového pripojenia, oneskorenej odozve webového prehliadača, resp. operačného systému. Môže sa teda stať, že ponuky v posledných 5-tich sekundách nemusia byť systémom bezvýhradne prijaté (akceptované).

V PRÍPADE TECHNICKÝCH PROBLÉMOV V PRIEBEHU ON-LINE VÝBEROVÉHO KONANIA SA OBRACAJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENIE NAŇHO NÁJDETE V ČASTI KONTAKTY.

Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Výmena detektorov úniku plynu CO a CH4 v kotolni Balkán - závod Zvolen

PRIEBEH


Táto časť výberového konania prebehne formou eAukcie. Po prihlásení sa uchádzača do systému mu bude zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Vstupné kolo
Od 24.05.2023 13:00 do 01.06.2023 10:00 prebehne Vstupné kolo, ktoré slúži na zadanie úvodných ponúk do systému vyhlasovateľom, a to v súlade s pôvodnými, listinne predloženými ponukami. Počas trvania tohto kola uchádzači nemôžu svoje ponuky meniť.

Kontrolné kolo
01.06.2023 10:00 začne eAukcia a všetkým uchádzačom sa zobrazí najnižšia cenová ponuka (pri každej položke alebo celková) a celkové poradie. V priebehu 30 min. majú jednotliví uchádzači možnosť svoje ponuky ešte upravovať (iba smerom dole).

Všetky obmedzenia dorovnania jednotlivých cien a iných hodnôt ponúk v eAukcii (najlepšie celkové ceny, najlepšie hodnoty bodov, najlepšie jednotkové ceny položiek, najlepšie hodnoty kritérií atď.) budú v eAukcii nastavené v súlade so súťažnými podkladmi.

Minimálny krok zníženia cenovej ponuky
Minimálny krok zníženia ceny uchádzača je 0.10 % k aktuálnej cene položky uchádzača.

Maximálny krok zníženia cenovej ponuky
Maximálny krok zníženia ceny uchádzača je 50.00 % vo vzťahu k minimálnej cene danej položky.

Predlžovanie
Kontrolné kolo bude predĺžené o pri akejkoľvek zmene ceny v posledných 0 min.

Platnosť prístupových kľúčov
Prístupové kľúče expirujú po 30 dňoch od ukončenia posledného kola eAukcie. Po tejto dobe už nebude možné sa do eAukčnej siene prihlásiť. Pokiaľ máte záujem o vytlačenie vášho protokolu o účasti v eAukcii a histórie eAukčného prípadu, odporúčame vám si ich vytlačiť ihneď po skončení posledného kola eAukcie.