Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a. s.

Podrobný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum v lokalite Vyšné Opátske, Košice

VŠEOBECNÉ


Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť v opakovanej súťaži uskutočňovanej v zmysle interných pokynov obstarávateľa MH Teplárenský holding, a. s., ktorá sa realizuje formou predkladania ponúk v module "Zapečatené ponuky" pre predmet zákazky "Podrobný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum v lokalite Vyšné Opátske, Košice".

V prípade Vášho záujmu si preštudujte nižšie uvedené sekcie a vyplňte Prihlášku, ktorú nájdete v časti Prihláška tejto Výzvy k zadávaniu ponúk.

Po vyplnení Prihlášky, v ktorej si zvolíte svoje prístupové meno a heslo, Vám bude podľa Priebehu zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč a až s týmito prístupovými údajmi môžete vstúpiť do elektronickej aukčnej siene na adrese https://mhth.proebiz.com.

Bratislava - mestská časť Nové Mesto, dňa: 10.11.2023 14:40

MH Teplárenský holding, a. s.
Zsigmondy Anton
telefón: +421 556 192 420
e-mail: anton.zsigmondy@mhth.sk
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a. s.

Podrobný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum v lokalite Vyšné Opátske, Košice

PREDMET


Predmetom zákazky tohto prieskumu trhu uskutočňovaného v zmysle interných pokynov obstarávateľa MH Teplárenský holding, a. s. je:

P. Č.NÁZOV POLOŽKYMJMNOŽSTVO
001.Podrobný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum v lokalite Vyšné Opátske, Košice

Bližšia špecifikácia položky:
Bližšia informácie k technickej špecifikácii sú v prílohe "ZOD_Podrobný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum final"
€/dielo1.00


Cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER!

Technické otázky je možné konzultovať :

Mgr. Anton Bašti
tel:+421 908795018
e-mail: anton.basti@mhth.sk


MIESTO DODANIA: MH Teplárenský holding, a.s., závod Košice, Teplárenská 3, 042 92 Košice lokalita Vyšné OpátskePLATNOSŤ CENOVEJ PONUKY: 3 mesiace


Zmluvný vzťah sa uzavrie priloženou zmluvou.

Termín na prípadné žiadosti o Vysvetlenie súťažných podkladov: 21.11.2023

Vysvetlenie súťažných podkladov poskytnuté obstarávateľom najneskôr do: 22.11.2023

Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER!

Dôrazne upozorňujeme účastníkov, že výsledná cena z elektronickej aukcie je konečná. Po skončení e-aukcie ju nie je možné navyšovať.
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a. s.

Podrobný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum v lokalite Vyšné Opátske, Košice

PRÍLOHY


1. Príloha výzvy na účasť - Čestné vyhlásenie_KE.docx

2. Príloha výzvy na účasť - ZOD_Podrobný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum final.docx

Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a. s.

Podrobný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum v lokalite Vyšné Opátske, Košice

KRITÉRIÁ


KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK:

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dielo v EUR bez DPH.

Kritéria na hodnotenie splnenia podmienok účasti účastníka v súťaži:
Podmienky účasti ktoré účastník nahrá ako prílohy:

1.čestné vyhlásenie - účastník predloží v ponuke podpísané čestné vyhlásenie, ktoré mu obstarávateľ poskytol ako prílohu.
Predmetné čestné vyhlásenie bude podpísané účastníkom, štatutárnym zástupcom alebo iným zástupcom účastníka, ktorý je oprávnený konať v mene účastníka v súlade so spôsobom konania uvedeným v doklade o oprávnení podnikať príp. v inom doklade. Čestné vyhlásenie sa nesmie odlišovať od vzoru uvedeného v prílohe.

2. Návrh zmluvy o dielo poskytnutú obstarávateľom účastníkovi v prílohe tejto výzvy sa nesmie odlišovať od predmetného vzoru zmluvy (účastník doplní iba svoje identifikačné údaje, kontaktnú osobu, cenu a podpísaný účastníkom, štatutárnym zástupcom alebo iným zástupcom účastníka, ktorý je oprávnený konať v mene účastníka v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, príp. s iným dokladom, nahrá prostredníctvom ikony modrej farby - názov ikony "Prílohy"

Obstarávateľ si vyhradzuje právo:
• zmeniť súťažné podmienky
• rozhodnúť o splnení podmienok účasti a požiadaviek obstarávateľa v súťaži
• predĺžiť lehotu viazanosti ponúk
• odmietnuť predloženú ponuku
• rokovať s účastníkom/účastníkmi
• zrušiť súťaž
• rozhodnúť o ďalšom postupe pre zabezpečenie predmetu zákazky
• odmietnuť ponuku účastníka z dôvodu akéhokoľvek porušenia podmienok účasti v súťaži podľa súťažných podkladov a výzvy k súťaži, resp. ich úplného nenaplnenia
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a. s.

Podrobný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum v lokalite Vyšné Opátske, Košice

PRIEBEH


Prieskum trhu uskutočňovaný v zmysle interných pokynov obstarávateľa MH Teplárenský holding, a. s. sa realizuje formou predkladania ponúk v module "Zapečatené ponuky". Po vyplnení a odoslaní prihlášky do výberového konania - prieskumu trhu Vám bude zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Zapečatené kolo
10.11.2023 13:00 hod. bude sprístupnený eAukčný portál pre zadávanie vstupných ponúk, pričom každý účastník vidí iba svoju ponuku. Okrem ceny účastník v tomto kole predloží Prílohy (podpísané Čestné vyhlásenie, a zmluvu o dielo) ktoré účastník nahrá prostredníctvom ikony modrej farby - názov ikony "Prílohy" . V tomto kole môžu účastníci svoje ponuky ľubovoľne meniť. V priebehu tohto kola nie sú vyhlasovateľovi vstupné ponuky k dispozícii (t.j. vyhlasovateľ tieto ponuky nevidí).

Lehota na predkladanie ponúk uplynie 23.11.2023 21:00 hod.

Kontrolné kolo
23.11.2023 21:00 hod.V tomto kole obstarávateľ vyhodnotí predložené ponuky s prílohami. Počas trvania tohto kola bude každý uchádzač vidieť iba svoju ponuku, ktorú nemôže meniť. Obstarávateľ môže požiadať účastníkov o písomné vysvetlenie ponúk. Účastníkovi, ktorý nesplní podmienky účasti príp. požiadavky obstarávateľa, obstarávateľ zašle elektronicky prostredníctvom modulu „Zapečatené ponuky“ oznámenie o vylúčení, s uvedením dôvodov vylúčenia ponuky.
Účastník, ktorý splnil podmienky účasti a požiadavky obstarávateľa a nebol vylúčený, môže sa zúčastniť elektronickej aukcie v aukčom kole.

Aukčné kolo
24.11.2023 10:00 začne eAukcia a všetkým uchádzačom ktorí neboli vylúčený sa zobrazí najnižšia cenová ponuka pri každej položke a ich poradie. V priebehu 20 min. majú jednotliví uchádzači možnosť svoje ponuky ešte upravovať .


Minimálny krok zníženia cenovej ponuky
Minimálny krok zníženia ceny uchádzača je 0.10 % k aktuálnej cene položky uchádzača.

Maximálny krok zníženia cenovej ponuky
Maximálny krok zníženia ceny uchádzača je 50.00 % vo vzťahu k minimálnej cene danej položky.

Predlžovanie
Aukčné kolo bude predĺžené o 2 min. pri akejkoľvek zmene ceny v posledných 2 min.

Platnosť prístupových kľúčov
Prístupové kľúče expirujú po 30 dňoch od ukončenia e-aukcie, do ktorej budú Výzvou na účasť v e-aukcii výzvaní účastníci, ktorí neboli vylúčení. Po tejto dobe už nebude možné sa do eAukčnej siene prihlásiť. Pokiaľ máte záujem o vytlačenie Vášho protokolu o účasti v súťaži a histórie prípadu, odporúčame vám si ich vytlačiť ihneď po ukončení e-aukcie -aukčného kola.
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a. s.

Podrobný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum v lokalite Vyšné Opátske, Košice

KONTAKTY


Vyhlasovateľom výberového konania je:
MH Teplárenský holding, a. s.
Turbínová 3
831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
SlovenskoVšetky otázky o technickom zabezpečení eAukcie vám zodpovie administrátor:
Anton Zsigmondy
telefón: +421 556 192 420
e-mail: anton.zsigmondy@mhth.sk
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a. s.

Podrobný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum v lokalite Vyšné Opátske, Košice

PRIHLÁŠKA


Na účasť v prieskume trhu je nutné vyplniť prihlášku, ktorú si môžete zobraziť TU.

Uchádzačom bude po vyplnení a odoslaní prihlášky zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Pred prihlásením si skontrolujte nastavenie Vášho internetového prehliadača. Aby vám systém fungoval správne, je nutné mať v prehliadači povolené cookies a javaskripty. Viac informácií nájdete v časti Návod.
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a. s.

Podrobný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum v lokalite Vyšné Opátske, Košice

PRAVIDLÁ


PRAVIDLÁ ELEKTRONICKÝCH AUKCIÍ PROEBIZ
- si môžete zobraziť po kliknutí na Pravidlá elektronických tendrov PROEBIZ TENDERBOX
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a. s.

Podrobný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum v lokalite Vyšné Opátske, Košice

NÁVOD


TECHNICKÉ NÁROKY eAUKČNÉHO SW PROEBIZ
Váš počítač musí byť pripojený na Internet. Pre bezproblémovú účasť je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov:

- Microsoft Internet Explorer verze 11.0 a vyššia (http://microsoft.com/ie)
- Mozilla Firefox 13.0 a vyššia (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)
- Microsoft Edge

Ďalej je nutné mať nainštalovaný Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer), v prehliadači povolené vyskakovacie okná, javascript a zapnuté cookies. Návod ako cookies vo webovom prehliadači povoliť nájdete na http://proebiz.com/sk/podpora.

Ďalšie pokyny pre uchádzačov

Pre prihlásenie sa do eAukcie uchádzač v časti „Prihláška“ klikne na „TU“, čím sa dostane do svojho prihlasovacieho formulára. V ňom vyplní požadované údaje, potvrdí súhlas s Pravidlami elektronických aukcií PROebiz a Prihlášku odošle. Týmto je uchádzač prihlásený do eAukcie. Súčasťou Prihlášky je zvolenie prístupového mena a hesla (min. dĺžka mena aj hesla je osem znakov). Nepoužívajú sa medzery, diakritické znaky (č, ž, á a pod.), ani špeciálne znaky (@, > a pod.). Prihlasovacie údaje si je potrebné zapamätať! Pomocou týchto údajov môže uchádzač po doručení prístupového kľúča vstúpiť do eAukčnej siene.

Pre vstup do eAukčnej siene sa použije internetový odkaz/adresa v časti „Všeobecné“. Kliknutím naň sa otvorí internetový prehliadač na adrese eAukčnej siene vyhlasovateľa. Uchádzač bude vyzvaný na zadanie prístupových údajov (mena, hesla a kľúča). Po správnom zadaní týchto údajov prebehne autentifikácia a otvorí sa eAukčná sieň. Desaťmiestny kľúč je možné kopírovať (napr. pomocou kláves Ctrl+C) z e-mailu a následne ho vložiť do príslušného políčka (Ctrl+V). Pozor, musíte mať označené iba znaky kľúča (na konci nesmie byť skopírovaná medzera). Do eAukčnej siene sa nedá vstúpiť pred začiatkom eAukcie (začiatkom je Zapečatené kolo). V prípade akýchkoľvek komplikácií je potrebné kontaktovať administrátora. Kontakt sa nachádza vo Výzve na účasť v časti „Kontakty“.

Vystúpiť z eAukčnej siene je možné pomocou tlačidla „Logout“, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu eAukčnej siene. Ak sa vystúpi zavretím okna internetového prehliadača, do eAukčnej siene sa bude možné znova prihlásiť až o 20 s.

Zapečatené kolo slúži na zadanie vstupných ponúk. V tomto kole si uchádzač môže prezrieť a zoznámiť sa s eAukčným prostredím. Osobitne je potrebné sa sústrediť na čas do konca kola. Tento časový údaj sa mení obvykle v rozmedzí 3 až 5 sekúnd (ak do ukončenie kola ostáva menej ako 24 hodín). V prípade, že sa tak nedeje, uchádzač má pravdepodobne prerušené spojenie a bude potrebné sa do eAukčnej siene opäť prihlásiť. V tomto kole administrátor zadá vstupné ponuky za jednotlivých uchádzačov. Počas trvania tohto kola uchádzači nemôžu svoje ponuky meniť. Uchádzač vidí iba svoju ponuku. V prípade, ak je názov položky podčiarknutý, kliknutím naň sa zobrazí poznámka (obvykle ďalšie spresňujúce informácie k danej položke).

Po tom, čo začne Kontrolné kolo, uchádzači môžu upravovať svoje cenové ponuky smerom nadol a iné hodnoty kritérií podľa ich povahy (nadol, nahor alebo je hodnota nemenná v súlade so súťažnými podkladmi). Každú novú vloženú cenovú ponuku, resp. iné hodnoty kritérií je nevyhnutné potvrdiť stlačením klávesu „ENTER“!!! Všetky obmedzenia dorovnania jednotlivých cien a iných hodnôt ponúk v eAukcii (najlepšie celkové ceny, najlepšie hodnoty bodov, najlepšie jednotkové ceny položiek, najlepšie hodnoty kritérií atď.) budú v eAukcii nastavené v súlade so súťažnými podkladmi. V priebehu tohto kola sa odporúča sledovať čas do konca kola - jeho zmena potvrdzuje kontakt s eAukčným systémom. V prípade, že sa čas zastaví, stlačte kláves F5 na obnovenie zobrazenia eAukčnej siene. eAukčná sieň obsahuje aj funkciu Chatovej komunikácie. Pomocou Chatu je možné komunikovať s administrátorom a prijímať jeho správy. Celý priebeh eAukcie od odoslania Výziev na účasť až po ukončenie je zaprotokolovaný do histórie eAukcie. Všetky vykonané operácie sú zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Po ukončení nákupnej eAukcie môže byť podľa nastavení vyhlasovateľa eAukcie uchádzačom ponúknutá možnosť zobrazenia ich histórie a ich protokol o účasti, ktoré si môže uchádzač vytlačiť.

Z technickej podstaty fungovania internetových systémov neodporúčame čakať s vkladaním cien v eAukčnej sieni na posledné sekundy prebiehajúceho kola. Takto zadané hodnoty nemusia dôjsť včas k serverovým systémom - napr. z dôvodu spomalenia internetového pripojenia, oneskorenej odozve webového prehliadača, resp. operačného systému. Môže sa teda stať, že ponuky v posledných 5-tich sekundách nemusia byť systémom bezvýhradne prijaté (akceptované).

V PRÍPADE TECHNICKÝCH PROBLÉMOV V PRIEBEHU ON-LINE VÝBEROVÉHO KONANIA SA OBRACAJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENIE NAŇHO NÁJDETE V ČASTI KONTAKTY.