Výzva na účasť
v dopyte pre MH Teplárenský holding, a.s.

HYDRÁT VÁPENATÝ PRÁŠKOVÝ

VŠEOBECNÉ


Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť v súťaži, ktorá prebehne formou "RFx - Dopyt".

Od 13.09.2023 10:30 bude sprístupnený internetový portál pre zadávanie vašej ponuky.
Svoju ponuku môžete predkladať až do 19.09.2023 09:00.

V prípade svojho záujmu si preštudujte Predmet, Kritériá, Pravidlá elektronických tendrov a Návod.

Vyhlasovateľ má právo v prípade potreby rozhodnúť o individuálnom predĺžení, respektíve ukončení elektronického výberového konania.

Bratislava - mestská časť Nové Mesto, dňa: 13.09.2023 10:30

MH Teplárenský holding, a.s.
Zuzana Mitterpák
telefón: +421 917 499 167
email: zuzana.mitterpak@mhth.sk
Výzva na účasť
v dopyte pre MH Teplárenský holding, a.s.

HYDRÁT VÁPENATÝ PRÁŠKOVÝ

PREDMET


Predmetom "RFx - Dopyt" sú tieto položky:

P. Č.NÁZOV POLOŽKYMJMNOŽSTVO
001.Hydrát vápenatý práškový tr.I.

Bližšia špecifikácia položky:
Termín dodania: 16.10.2023.
Miesto dodania: DAP - MH Teplárenský holding, a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice
Technická špecifikácia :
Jemné práškové vápno I. triedy, hasené, podľa EN 459-1 CL 90- S
- Obsah CaO +MgO min. 90% hmot.
- Obsah MgO max 5% hmot.
- Obsah voľnej vody max. 2% hmot.
- Obsah SO3 max. 2 % hmot.
- Obsah CO2 max. 4 % hmot.
- Objemová stálosť max. 20 mm
- Obsah vzduchu max. 12 %
- Veľkosť tuhých častíc, zostatok na site 0,2 mm - max. 2,0 % hmot.
zostatok na site 0,09 mm – max. 7,0 % hmot.

Dovoz autocisternou s vlastným autokompresorom, jednorázový odber možný len 10 ton, napojovacie zariadenie pre prefuk vápna do zásobnej nádrže pomocou tlakovej hadice ukončenej hydrantovou koncovkou, napojenie vzduchu DN 25 (vonkajší závit).
Súčasťou dodávky musí byť osvedčenie o kvalite a karta bezpečnostných údajov v zmysle novej platnej legislatívy Európskeho parlamentu a rady (ES) REACH. Prevádzková hmota pre zabezpečenie neutralizácie odpadovej vody.
tona10.00


Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER!
Technický list je potrebné nahrať ako prílohu.

MIESTO DODANIA: DAP - MH Teplárenský holding, a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice

Voliteľné podmienky:
NÁZOV VOLITEĽNEJ PODMIENKYROZSAH HODNÔTPOVAHA
Splatnosť faktúr (v dňoch)30; 45; 60
Termín dodania od objednania:(text)
Platnosť cenovej ponuky do:(text)


V prípade potreby bližšej špecifikácie sa, prosím, obráťte na vyhlasovateľa elektronického dopytu.
Výzva na účasť
v dopyte pre MH Teplárenský holding, a.s.

HYDRÁT VÁPENATÝ PRÁŠKOVÝ

KRITÉRIA


KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK:


Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v EUR bez DPH.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť predložené ponuky, súťaž zrušiť alebo vyhlásiť ďalšie kolo.
Výzva na účasť
v dopyte pre MH Teplárenský holding, a.s.

HYDRÁT VÁPENATÝ PRÁŠKOVÝ

PRIEBEH


Súťaž uskutočňovaná v zmysle interných pokynov obstarávateľa MH Teplárenský holding, a.s., ktorá sa realizuje formou predkladania ponúk v module "RFx - Dopyt".

Predkladanie ponúk
13.09.2023 10:30 hod. bude sprístupnený eAukčný portál pre zadávanie ponúk, pričom každý účastník vidí iba svoju ponuku. Okrem ceny a voliteľných podmienok, účastník v tomto kole predloží požadované dokumenty. Tieto dokumenty účastník nahrá prostredníctvom ikony modrej farby - názov ikony "Prílohy". V tomto kole môžu účastníci svoje ponuky ľubovoľne meniť.

Lehota na predkladanie ponúk uplynie 19.09.2023 09:00 hod.

Ukončenie výberového konania - Obstarávateľ súťaže na základe predložených ponúk ukončí súťaž.

Obstarávateľ si vyhradzuje právo:
- odmietnuť všetky ponuky
- zrušiť súťaž
- osobne rokovať s úspešným účastníkom

S víťazom výberového konania bude uzavretá objednávka.
Výzva na účasť
v dopyte pre MH Teplárenský holding, a.s.

HYDRÁT VÁPENATÝ PRÁŠKOVÝ

KONTAKTY


Vyhlasovateľom a realizátorom dopytu je:
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3
831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko

Všetky otázky k elektronickému dopytu Vám zodpovie:
Zuzana Mitterpák
telefón: +421 917 499 167
e-mail: zuzana.mitterpak@mhth.sk

Všetky otázky k technickému zabezpečeniu elektronického dopytu Vám zodpovie administrátor:
Zuzana Mitterpák
telefon: +421 917 499 167
email: zuzana.mitterpak@mhth.sk
Výzva na účasť
v dopyte pre MH Teplárenský holding, a.s.

HYDRÁT VÁPENATÝ PRÁŠKOVÝ

PRAVIDLÁ


PRAVIDLÁ ELEKTRONICKÝCH TENDROV
- si môžete zobraziť po kliknutí na Pravidlá elektronických tendrov PROEBIZ TENDERBOX
Výzva na účasť
v dopyte pre MH Teplárenský holding, a.s.

HYDRÁT VÁPENATÝ PRÁŠKOVÝ

NÁVOD


TECHNICKÉ NÁROKY
Váš počítač musí byť pripojený k internetu. Pre bezproblémovú účasť v dopyte je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov:

- Microsoft Internet Explorer verze 11.0 a vyššia (http://microsoft.com/ie)
- Mozilla Firefox 13.0 a vyššia (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)
- Microsoft Edge (https://www.microsoft.com/edge)

V internetovom prehliadači je nutné povoliť vyskakovacie okná, javascript a mať zapnuté cookies. Návod na zapnutie cookies je k dispozícii na internetovej adrese http://proebiz.com/sk/podpora.

AKO VSTÚPIŤ DO "RFx - DOPYT"
Odkaz pre vstup do siene spolu s odkazom na túto výzvu vám bol zaslaný e-mailom od vyhlasovateľa tohto dopytu. Kliknutím na predmetný odkaz sa vám otvorí internetový prehliadač na adrese siene vyhlasovateľa. V prípade akýchkoľvek komplikácií kontaktujte administrátora. Kontakt na administrátora nájdete v časti KONTAKTY.

AKO SA ZO SIENE ODHLÁSIŤ
Odhlásenie vykonáte pomocou tlačidla LOGOUT, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu siene. Pokiaľ odhlásenie vykonáte zavretím okna internetového prehliadača, do siene sa bude možné znovu prihlásiť až za 20 s.

AKO POSTUPOVAŤ PRI PREDKLADANÍ PONUKY
Sieň slúži k predkladaniu cenových ponúk a voliteľných podmienok.

Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESY ENTER! Ceny aj voliteľné podmienky je možné až do ukončenia dopytu ľubovoľne meniť a upravovať. Platí posledná predložená ponuka, ktorá je uvedená v sieni v okamžiku ukončenia dopytu. Po dobu dopytu uvidíte iba svoju cenovú ponuku. Vyhlasovateľ môže rozhodnúť o zobrazení najlepších cien u jednotlivých položiek (v takom prípade sa zobrazia v žltom stĺpci vľavo od vašej ponuky). Ak je názov položky podtrhnutý, kliknutím na ňu sa vám zobrazí poznámka k položke (obvykle ďalšia upresňujúca informácia, napr. fotografie, príloha, atď.)

Voliteľné podmienky zadávajte kliknutím na riadok danej podmienky v pravom stĺpci (pokiaľ nie je podmienka vyplnená, tak je v danom políčku zobrazené slovo zmeniť alebo je políčko prázdne).

V priebehu dopytu prosím sledujte:
čas do konca kola - jeho pravidelná zmena potvrdzuje váš kontakt so systémom. V prípade, že se čas zastaví, tak na obnovenie siene stlačte klávesu F5 alebo ikonu AKTUALIZOVAŤ vo svojom prehliadači.

Celý priebeh dopytu od odoslania pozvánky až po jeho ukončenie je zaprotokolovaný v histórii. Všetky vykonané operácie sú zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Po ukončení dopytu budete mať možnosť zobraziť si históriu a protokol svojej účasti.

Z technickej podstaty fungovania internetových systémov neodporúčame čakať s vložením cien na posledné sekundy. Takto vložené hodnoty nemusia byť na server systému doručené včas - napr. z dôvodu spomalenia internetového pripojenia, oneskorenej odozvy webového prehliadača alebo operačného systému. Ponuky podané v posledných sekundách tak nemusia byť systémom bezvýhradne prijaté.

V PRÍPADE TECHNICKÝCH PROBLÉMOV V PRIEBEHU DOPYTU SA OBRACAJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENIE NA ADMINISTRÁTORA NÁJDETE V ČASTI KONTAKTY.