Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Inovácia riadiacich systémov uzlových bodov 5001, 5101

POZVÁNKA


Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť v prieskume trhu uskutočňovaného v zmysle interných pokynov obstarávateľa MH Teplárenský holding, a.s., ktorý sa realizuje formou predkladania ponúk v module "Zapečatené ponuky" pre predmet zákazky:"Inovácia riadiacich systémov uzlových bodov 5001, 5101".

V prípade Vášho záujmu si preštudujte nižšie uvedené sekcie a vyplňte Prihlášku, ktorú nájdete v časti Prihláška tejto Výzvy k zadávaniu ponúk.

Po vyplnení Prihlášky, v ktorej si zvolíte svoje prístupové meno a heslo, Vám bude podľa Priebehu zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč a až s týmito prístupovými údajmi môžete vstúpiť do elektronickej aukčnej siene na adrese https://mhth.proebiz.com.

Bratislava, dňa: 08.03.2023 07:47

Administrátor prieskumu trhu:

Ing. Anton Zsigmondy
tel. +421 55 619 2420
mail: anton.zsigmondy@mhth.sk
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Inovácia riadiacich systémov uzlových bodov 5001, 5101

PREDMET


Predmetom zákazky tohto prieskumu trhu uskutočňovaného v zmysle interných pokynov obstarávateľa
MH Teplárenský holding, a.s. sú tieto položky:

P. Č.NÁZOV POLOŽKYMJMNOŽSTVO
001.Inovácia riadiacich systémov uzlových bodov 5001, 5101

Bližšia špecifikácia položky:
Technická špecifikácie je v prílohe zmluvy.
dielo ako celok1.00Technickú špecifikáciu a prípadnú obhliadku je možné dohodnúť s:
Ing. Marek Ivanoc
tel:+421 918 800 227
e-mail: marek.ivanoc@mhth.sk

MIESTO DODANIA: MH Teplárenský holding, a.s., závod Košice, Teplárenská 3, 042 92 Košice


PLATNOSŤ CENOVEJ PONUKY: 3 mesiace


Zmluvný vzťah sa uzavrie priloženou zmluvou.

Termín na prípadné žiadosti o Vysvetlenie súťažných podkladov: 20. 03. 2023

Vysvetlenie súťažných podkladov poskytnuté obstarávateľom najneskôr do: 21. 03. 2023

Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER!

Dôrazne upozorňujeme účastníkov, že výsledná cena z elektronickej aukcie je konečná. Po skončení e-aukcie ju nie je možné navyšovať.
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Inovácia riadiacich systémov uzlových bodov 5001, 5101

PRÍLOHY


1. Príloha výzvy na účasť - Čestné_prehlásenie.docx

2. Príloha výzvy na účasť - Zmluva o dielo_Inovacia_RS_UB final.docx

3. Príloha výzvy na účasť - Príloha č_3 ZoD Zmluva o kyber bezp.docx

Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Inovácia riadiacich systémov uzlových bodov 5001, 5101

KRITÉRIÁ


KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK:
Cena za dielo

Kritéria na hodnotenie splnenia podmienok účasti účastníka v súťaži:
Podmienky účasti ktoré účastník nahrá ako prílohy:

1.čestné vyhlásenie - účastník predloží v ponuke podpísané čestné vyhlásenie, ktoré mu obstarávateľ poskytol ako prílohu.
Predmetné čestné vyhlásenie bude podpísané účastníkom, štatutárnym zástupcom alebo iným zástupcom účastníka, ktorý je oprávnený konať v mene účastníka v súlade so spôsobom konania uvedeným v doklade o oprávnení podnikať príp. v inom doklade. Čestné vyhlásenie sa nesmie odlišovať od vzoru uvedeného v prílohe.

2.zoznam – deklarovanie účastníka, že zabezpečoval realizáciu minimálne jednej zákazky rovnakého alebo obdobného predmetu zákazky v období rokov 2017 až 2022 (vrátane). Každá z predložených referencií bude obsahovať:
- obchodné meno a sídlo odberateľa,
- obchodné meno a sídlo dodávateľa – účastníka
- stručný opis predmetu zmluvy,
- celkový finančný objem v € bez DPH
- rok realizácie (lehota realizácie),
- meno a priezvisko a telefónne číslo kontaktnej oprávnenej osoby odberateľa, u ktorej je možné si tieto údaje overiť.

3. Návrh zmluvy o dielo poskytnutý obstarávateľom účastníkovi v prílohe tejto výzvy sa nesmie odlišovať od predmetného vzoru zmluvy (účastník doplní iba svoje identifikačné údaje, kontaktnú osobu, cenu a podpísaný účastníkom, štatutárnym zástupcom alebo iným zástupcom účastníka, ktorý je oprávnený konať v mene účastníka v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, príp. s iným dokladom, nahrá prostredníctvom ikony modrej farby - názov ikony "Prílohy"

4. Návrh Prílohy č. 3 - Zmluva o kybernetickej bezpečnosti poskytnutá obstarávateľom účastníkovi v prílohe tejto výzvy sa nesmie odlišovať od predmetného vzoru zmluvy (účastník doplní iba svoje identifikačné údaje, kontaktnú osobu pre komunikáciu, zoznam pracovných rolí dodávateľa a podpísanú účastníkom, štatutárnym zástupcom alebo iným zástupcom účastníka, ktorý je oprávnený konať v mene účastníka v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, príp. s iným dokladom, nahrá prostredníctvom ikony modrej farby - názov ikony "Prílohy"

5. Rozpočet

Obstarávateľ si vyhradzuje právo:
• zmeniť súťažné podmienky
• rozhodnúť o splnení podmienok účasti a požiadaviek obstarávateľa v súťaži
• predĺžiť lehotu viazanosti ponúk
• odmietnuť predloženú ponuku
• rokovať s účastníkom/účastníkmi
• zrušiť súťaž
• rozhodnúť o ďalšom postupe pre zabezpečenie predmetu zákazky
• odmietnuť ponuku účastníka z dôvodu akéhokoľvek porušenia podmienok účasti v súťaži podľa súťažných podkladov a výzvy k súťaži, resp. ich úplného nenaplnenia
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Inovácia riadiacich systémov uzlových bodov 5001, 5101

PRIEBEH


Prieskum trhu uskutočňovaný v zmysle interných pokynov obstarávateľa MH Teplárenský holding, a.s. sa realizuje formou predkladania ponúk v module "Zapečatené ponuky". Po vyplnení a odoslaní prihlášky do výberového konania - prieskumu trhu Vám bude zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Zapečatené kolo
07.03.2023 12:00 hod. bude sprístupnený eAukčný portál pre zadávanie vstupných ponúk, pričom každý účastník vidí iba svoju ponuku. Prílohy:
- Zmluvu o dielo,
- Prílohu č. 3 - Zmluvu o kybernetickej bezpečnosti,
- čestné prehlásenie,
- referencie,
- rozpočet,
účastník nahrá prostredníctvom ikony modrej farby - názov ikony "Prílohy".
V tomto kole môžu účastníci svoje ponuky ľubovoľne meniť. V priebehu tohoto kola nie sú vyhlasovateľovi vstupné ponuky k dispozícii (tj. vyhlasovateľ tieto ponuky nevidí).
Lehota na predkladanie ponúk uplynie 23.03.2023 21:00 hod.

Kontrolné kolo
23.03.2023 21:00 hod.V tomto kole obstarávateľ vyhodnotí predložené ponuky s prílohami. Počas trvania tohto kola bude každý uchádzač vidieť iba svoju ponuku, ktorú nemôže meniť. Obstarávateľ môže požiadať účastníkov o písomné vysvetlenie ponúk. Účastníkovi, ktorý nesplní podmienky účasti príp. požiadavky obstarávateľa, obstarávateľ zašle elektronicky prostredníctvom modulu „Zapečatené ponuky“ oznámenie o vylúčení, s uvedením dôvodov vylúčenia ponuky.
Účastník, ktorý splnil podmienky účasti a požiadavky obstarávateľa a nebol vylúčený, môže sa zúčastniť elektronickej aukcie v aukčom kole.

Aukčné kolo
27.03.2023 11:00 začne eAukcia a všetkým uchádzačom ktorí neboli vylúčený sa zobrazí najnižšia cenová ponuka pri každej položke a ich poradie. V priebehu 20 min. majú jednotliví uchádzači možnosť svoje ponuky ešte upravovať .

Minimálny krok zníženia cenovej ponuky
Minimálny krok zníženia ceny uchádzača je 1.00 EUR k aktuálnej cene položky uchádzača.

Maximálny krok zníženia cenovej ponuky
Maximálny krok zníženia ceny uchádzača je 50.00 % vo vzťahu k minimálnej cene danej položky.

Predlžovanie
Aukčné kolo bude predĺžené o 1 min. pri akejkoľvek zmene ceny v posledných 1 min.
Platnosť prístupových kľúčov
Prístupové kľúče expirujú po 30 dňoch od ukončenia e-aukcie, do ktorej budú Výzvou na účasť v e-aukcii výzvaní účastníci, ktorí neboli vylúčení. Po tejto dobe už nebude možné sa do eAukčnej siene prihlásiť. Pokiaľ máte záujem o vytlačenie Vášho protokolu o účasti v súťaži a histórie prípadu, odporúčame vám si ich vytlačiť ihneď po ukončení e-aukcie -aukčného kola.
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Inovácia riadiacich systémov uzlových bodov 5001, 5101

KONTAKTY


Vyhlasovateľom výberového konania je:
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3
831 04 Bratislava
SlovenskoTechnickú špecifikáciu je možné konzultovať s:

Ing. Marek Ivanoc
tel:+421 918 800 227
e-mail: marek.ivanoc@mhth.sk
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Inovácia riadiacich systémov uzlových bodov 5001, 5101

PRIHLÁŠKA


Na účasť v tomto prieskume trhu je nutné vyplniť prihlášku, ktorú si môžete zobraziť TU.

Účastníkom bude po vyplnení a odoslaní prihlášky zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Pred prihlásením si skontrolujte nastavenie Vášho internetového prehliadača. Aby vám systém fungoval správne, je nutné mať v prehliadači zapnuté "cookies." Viac informácií nájdete v záložke Návod.
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Inovácia riadiacich systémov uzlových bodov 5001, 5101

PRAVIDLÁ


PRAVIDLÁ ELEKTRONICKÝCH AUKCIÍ PROEBIZ
- si môžete zobraziť po kliknutí na Pravidlá elektronických tendrov PROEBIZ TENDERBOX
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Inovácia riadiacich systémov uzlových bodov 5001, 5101

NÁVOD


TECHNICKÉ NÁROKY eAUKČNÉHO SW PROEBIZ
Váš počítač musí byť pripojený na Internet. Na bezproblémovú účasť je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov:

- Mozilla Firefox 13.0 a vyššia (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)
- Microsoft Edge (https://www.microsoft.com/edge)

Ďalej je nutné mať nainštalovaný Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer), v prehliadači povolené vyskakovacie okná, javascript a zapnuté cookies. Návod ako cookies vo webovom prehliadači povoliť nájdete na http://proebiz.com/sk/podpora.

AKO SA PRIHLÁSITE DO "ZAPEČATENÉ PONUKY"
V časti PRIHLÁŠKA tejto pozvánky kliknite na TU. Dostanete sa do svojho prihlasovacieho formulára. Tu vyplňte požadované údaje, potvrďte súhlas s Pravidlami elektronických aukcií PROebiz a prihlášku odošlite. Týmto je vaša firma prihlásená do tejto súťaže.

Súčasťou Prihlášky je zvolenie prístupového mena a hesla (min. dĺžka mena aj hesla je 8 znakov). Pomocou týchto údajov môžete následne (po doručení kľúča) vstúpiť do eAukčnej siene. Odporúčame Vám zvoliť si zapamätateľné meno aj heslo, nepoužívajte, prosím, medzery, ani diakritické znaky, ani špeciálne znaky.
Svoje prihlasovacie údaje si zapamätajte!

AKO VSTÚPIŤ DO eAUKČNEJ SIENE
Na vstup do eAukčnej siene použite internetový odkaz (adresu) v časti POZVÁNKA tejto Výzvy k súťaži. Kliknutím naň sa otvorí internetový prehliadač na adrese eAukčnej siene vyhlasovateľa. Bude potrebné zadať prístupové údaje (meno, heslo – zvolíte si ich sami v prihláške a kľúč – býva doručený e-mailom po vyplnení prihlášky). Pokiaľ tieto údaje zadáte správne (heslo aj kľúč sú skryté), prebehne autentifikácia a otvorí sa eAukčná sieň. Desaťmiestny kľúč môžete kopírovať (napr. pomocou kláves Ctrl+C) z e-mailu a následne vložiť do príslušného políčka (Ctrl+V). Pozor, musíte mať označené iba znaky kľúča (na konci nesmie byť skopírovaná medzera).
V prípade akýchkoľvek komplikácií kontaktujte, prosím, administrátora. Kontakt naňho nájdete v časti KONTAKTY.

AKO SA Z eAUKČNEJ SIENE ODHLÁSIŤ
Odhlásenie vykonajte pomocou tlačidla LOGOUT, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu eAukčnej siene. Pokiaľ odhlásenie vykonáte zatvorením okna internetového prehliadača, do eAukčnej siene sa bude možné znovu prihlásiť až o 20 s.


Celý priebeh on-line výberového konania od odoslania výziev k súťaži až po ukončenie je zaprotokolovaný do histórie. Všetky vykonané operácie sú zaznamenávané s presnosťou na sekundy.