Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Náhradné diely pre filter odsírenia

VÝZVA K SÚŤAŽI


Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť v súťaži uskutočňovanej v zmysle interných pokynov obstarávateľa MH Teplárenský holding, a.s. ktoré sa realizuje formou predkladania ponúk v module "Zapečatené ponuky", pre predmet zákazky "Náhradné diely pre filter odsírenia".

V prípade Vášho záujmu si preštudujte nižšie uvedené sekcie a vyplňte Prihlášku, ktorú nájdete v časti Prihláška tejto Výzvy k súťaži.

Po vyplnení Prihlášky, v ktorej si zvolíte svoje prístupové meno a heslo, Vám bude podľa Priebehu zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč a až s týmito prístupovými údajmi môžete vstúpiť do elektronickej aukčnej siene na adrese https://mhth.proebiz.com.

Bratislava - mestská časť Nové Mesto, dňa: 13.09.2023 14:23

MH Teplárenský holding, a.s.
Hamaj Vladimír
telefón: +421 905 871 435
e-mail: vladimir.hamaj@mhth.sk
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Náhradné diely pre filter odsírenia

PREDMET


Predmetom zákazky tieto položky:

P. Č.NÁZOV POLOŽKYMJMNOŽSTVO
001.Filtračné hadiceks200.00
002.Vrchný diel oporného košaks200.00


Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER!

Opis predmetu zákazky
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohe "Opis zákazky".

Miesto dodania
MH Teplárenský holding, a.s. závod Žilina, Košická 11, 011 87 Žilina

Termín dodania
Obstarávateľ požaduje dodanie najneskôr do 12/2023.
Účastník uvedie lehotu dodania vo voliteľných podmienkach.

Spôsob určenie ceny
Celková cena podľa súpisu položiek bude zahŕňať všetky náklady a výdavky, ktoré môžu súvisieť s úplnou realizáciou dodávky vrátane dopravných nákladov, nákladov na likvidáciu odpadov a ďalších nákladov súvisiacich s dodaním predmetu zákazky, t. j. licenčné poplatky, poistenie, poplatky za vybavenie certifikátov a osvedčení, resp. iných ciel a daní podľa Incoterms.
Cena bude uvedená na parite: DDP Žilina, bez DPH

Obchodné podmienky
Zmluvné podmienky realizácie predmetu zákazky sú stanovené podľa prílohy - "Všeobecné zmluvné podmienky pre nákup MHTH". V prípade nesúhlasu bude Vaša ponuka zo súťaže vylúčená.
Obstarávateľ uzavrie objednávku v lehote viazanosti ponúk.
Platobné podmienky - 30 dní od doručenia faktúry, súčasťou faktúry bude preberací protokol, preddavok sa neposkytuje

Obsah ponuky
a) cenová ponuka s technickou špecifikáciou dodávok
b) referencie o dodaní rovnakej resp. obdobnej zákazky v posledných 5 rokoch. Referencie musia obsahovať predmet dodávky, čas, obchodný názov odberateľa a kontakt na zodpovednú osobu odberateľa pre overenie pravdivosti údajov uvedených v referencií.
c) elektronické vyjadrenia podľa časti "Voliteľné podmienky"
Dokumenty požadované v bode a) a b) účastník nahrá prostredníctvom ikony modrej farby s názovom "Prílohy".

Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov
Kontaktná osoba pre získanie ďalších informácií, potrebných na prípravu a spracovanie ponuky – Ing. Vladimír Sagan, +421 908 913 253

Platnosť ponuky
Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.10.2023.

Voliteľné podmienky:
NÁZOV VOLITEĽNEJ PODMIENKYROZSAH HODNÔTPOVAHA
Lehota dodania (v týždňoch od objednania)(text)
Súhlas s obsahom "Čestné vyhlásenie účastníka"nesúhlasím; súhlasím
Súhlas so znením "Všeobecné zmluvné podmienky pre nákup MHTH"nesúhlasím; súhlasím
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Náhradné diely pre filter odsírenia

PRÍLOHY


1. Príloha výzvy na účasť - Opis zákazky - Filtračné hadice odsírenia.doc

2. Príloha výzvy na účasť - V1590563A FILTER BAG.pdf

3. Príloha výzvy na účasť - V1701148B BAG CAGE.pdf

4. Príloha výzvy na účasť - Všeobecné zmluvné podmienky pre nákup MHTH.pdf

5. Príloha výzvy na účasť - Čestné vyhlásenie účastníka.pdf

6. Príloha výzvy na účasť - Otázky a odpovede.docx

Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Náhradné diely pre filter odsírenia

KRITÉRIÁ


CELKOVÁ CENA V EUR BEZ DPH

Obstarávateľ porovná a vyhodnotí iba tie ponuky, ktoré sa pre účely tohto obstarávania nepovažujú za neplatné.

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za dodanie predmetu zákazky vyjadrená v eurách, s uvedením ceny bez DPH, vypočítaná podľa časti "Spôsob určenia ceny".
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Náhradné diely pre filter odsírenia

PRIEBEH


Súťaž sa uskutoční formou predkladania ponúk v module "Zapečatené ponuky". Po vyplnení a odoslaní prihlášky do výberového konania - súťaže Vám bude zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Zapečatené kolo
13.09.2023 14:30 hod. bude sprístupnený eAukčný portál pre zadávanie vstupných ponúk, pričom každý účastník vidí iba svoju ponuku. V tomto kole môžu účastníci svoje ponuky ľubovoľne meniť. V priebehu tohto kola nie sú vyhlasovateľovi vstupné ponuky k dispozícii (tj. vyhlasovateľ tieto ponuky nevidí).

Okrem ceny účastník v tomto kole predloží doklady požadované v časti "Predmet zákazky". Tieto dokumenty účastník nahrá prostredníctvom ikony modrej farby - názov ikony "Prílohy"

Lehota na predkladanie ponúk uplynie 25.09.2023 16:00 hod.

Aukčné kolo
V prípade rozhodnutia obstarávateľa o pokračovaní súťaže formou e-aukcie, budú pokyny k jej priebehu zaslané dodatočne.

Platnosť prístupových kľúčov
Prístupové kľúče expirujú po 30 dňoch od ukončenia e-aukcie, do ktorej budú Výzvou na účasť v e-aukcii výzvaní účastníci, ktorí neboli vylúčení. Po tejto dobe už nebude možné sa do eAukčnej siene prihlásiť. Pokiaľ máte záujem o vytlačenie Vášho protokolu o účasti v súťaži a histórie prípadu, odporúčame vám si ich vytlačiť ihneď po ukončení e-aukcie -aukčného kola.
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Náhradné diely pre filter odsírenia

KONTAKTY


Vyhlasovateľom výberového konania je:
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3
831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko

Všetky otázky o predmete zákazky tejto súťaže Vám zodpovie:
Hamaj Vladimír
telefón: +421 905 871435
e-mail: vladimir.hamaj@mhth.sk
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Náhradné diely pre filter odsírenia

PRIHLÁŠKA


Na účasť v tejto súťaži je nutné vyplniť prihlášku, ktorú si môžete zobraziť TU.

Účastníkom bude po vyplnení a odoslaní prihlášky zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Pred prihlásením si skontrolujte nastavenie Vášho internetového prehliadača. Aby vám systém fungoval správne, je nutné mať v prehliadači zapnuté "cookies." Viac informácií nájdete v záložke Návod.
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Náhradné diely pre filter odsírenia

PRAVIDLÁ


PRAVIDLÁ ELEKTRONICKÝCH AUKCIÍ PROEBIZ
- si môžete zobraziť po kliknutí na Pravidlá elektronických tendrov PROEBIZ TENDERBOX
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Náhradné diely pre filter odsírenia

NÁVOD


TECHNICKÉ NÁROKY eAUKČNÉHO SW PROEBIZ
Váš počítač musí byť pripojený na Internet. Na bezproblémovú účasť je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov:

- Microsoft Internet Explorer verze 11.0 a vyššia (http://microsoft.com/ie)
- Mozilla Firefox 13.0 a vyššia (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)
- Microsoft Edge (https://www.microsoft.com/edge)

Ďalej je nutné mať nainštalovaný Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer), v prehliadači povolené vyskakovacie okná, javascript a zapnuté cookies. Návod ako cookies vo webovom prehliadači povoliť nájdete na http://proebiz.com/sk/podpora.

AKO SA PRIHLÁSITE DO "ZAPEČATENÉ PONUKY"
V časti PRIHLÁŠKA tejto pozvánky kliknite na TU. Dostanete sa do svojho prihlasovacieho formulára. Tu vyplňte požadované údaje, potvrďte súhlas s Pravidlami elektronických aukcií PROebiz a prihlášku odošlite. Týmto je vaša firma prihlásená do tejto súťaže.

Súčasťou Prihlášky je zvolenie prístupového mena a hesla (min. dĺžka mena aj hesla je 8 znakov). Pomocou týchto údajov môžete následne (po doručení kľúča) vstúpiť do eAukčnej siene. Odporúčame Vám zvoliť si zapamätateľné meno aj heslo, nepoužívajte, prosím, medzery, ani diakritické znaky, ani špeciálne znaky.
Svoje prihlasovacie údaje si zapamätajte!

AKO VSTÚPIŤ DO eAUKČNEJ SIENE
Na vstup do eAukčnej siene použite internetový odkaz (adresu) v časti POZVÁNKA tejto Výzvy k súťaži. Kliknutím naň sa otvorí internetový prehliadač na adrese eAukčnej siene vyhlasovateľa. Bude potrebné zadať prístupové údaje (meno, heslo – zvolíte si ich sami v prihláške a kľúč – býva doručený e-mailom po vyplnení prihlášky). Pokiaľ tieto údaje zadáte správne (heslo aj kľúč sú skryté), prebehne autentifikácia a otvorí sa eAukčná sieň. Desaťmiestny kľúč môžete kopírovať (napr. pomocou kláves Ctrl+C) z e-mailu a následne vložiť do príslušného políčka (Ctrl+V). Pozor, musíte mať označené iba znaky kľúča (na konci nesmie byť skopírovaná medzera).
V prípade akýchkoľvek komplikácií kontaktujte, prosím, administrátora. Kontakt naňho nájdete v časti KONTAKTY.

AKO SA Z eAUKČNEJ SIENE ODHLÁSIŤ
Odhlásenie vykonajte pomocou tlačidla LOGOUT, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu eAukčnej siene. Pokiaľ odhlásenie vykonáte zatvorením okna internetového prehliadača, do eAukčnej siene sa bude možné znovu prihlásiť až o 20 s.


Celý priebeh on-line výberového konania od odoslania výziev k súťaži až po ukončenie je zaprotokolovaný do histórie. Všetky vykonané operácie sú zaznamenávané s presnosťou na sekundy.