Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Revízie priemyselných komínov 2023 - závod Zvolen

VŠEOBECNÉ


MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen si Vás dovoľuje požiadať o spracovanie a zaslanie cenovej ponuky do výberového konania na „Revízie priemyselných komínov v roku 2023“, ktoré sa uskutoční formou predloženia cenových ponúk na platforme PROEBIZ-TENDERBOX.

V prípade Vášho záujmu si preštudujte nižšie uvedené sekcie a vyplňte Prihlášku, ktorú nájdete v časti Prihláška tejto Pozvánky.

Po vyplnení Prihlášky, v ktorej si zvolíte svoje prístupové meno a heslo, Vám bude podľa Priebehu zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč a až s týmito prístupovými údajmi môžete vstúpiť do elektronickej aukčnej siene na adrese https://mhth.proebiz.com.

MH Teplárenský holding, a.s.
Turanská Ľudmila
telefón: +421 918 862 417
e-mail: ludmila.turanska@mhth.sk
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Revízie priemyselných komínov 2023 - závod Zvolen

PREDMET


Predmetom "ERMMA" sú tieto položky:

P. Č.NÁZOV POLOŽKYMJMNOŽSTVO
001.Železobetónový Z-tvárnicový trojzložkový komín +120,0m/3,5m
002.Revízia komínového telesajv1.00
003.Revízia elektroinštaláciejv1.00
004.Revízia bleskozvodu a uzemneniajv1.00
005.Železobetónový monolitický trojzložkový komín +180,0m/4,85mjv
006.Revízia komínového telesajv1.00
007.Revízia elektroinštaláciejv1.00
008.Revízia bleskozvodu a uzemneniajv1.00
009.Oceľový trojzložkový komín PK1 a PK2 +60,0m/1,90mjv
010.Revízia komínového telesajv1.00
011.Revízia uzemneniajv1.00
012.Oceľový trojprieduchový viaczložkový komín HK3 a HK5 +60,0m/3x1,00mjv
013.Revízia komínového telesajv1.00
014.Revízia uzemneniajv1.00
015.Oceľový trojzložkový komín HK4 +18,0m/1,2mjv
016.Revízia komínového telesajv1.00
017.Revízia uzemneniajv1.00


Opis predmetu zákazky
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Technickej špecifikácii, ktorá je prílohou týchto súťažných podkladov.

Miesto realizácie
MH Teplárenský holding, a.s. závod Zvolen, Lučenecká cesta 25, 961 50 Zvolen

Termín realizácie
Obstarávateľ požaduje vykonanie revízií najneskôr do 20.11.2023.
Konkrétny termín realizácie revízie po dohode, v závislosti od prevádzkových podmienok.
Dodanie revíznych správ do 30 dní od výkonu revízií.

Spôsob určenia ceny
Celková cena podľa súpisu položiek bude zahŕňať všetky náklady a výdavky, ktoré môžu súvisieť s úplnou realizáciou zákazky vrátane dopravných nákladov, poistenia, poplatkov za vybavenie certifikátov a osvedčení.

Obchodné podmienky
Zmluvné podmienky realizácie predmetu zákazky sú stanovené podľa prílohy - "Všeobecné zmluvné podmienky pre nákup MHTH".
Obstarávateľ vystaví objednávku na víťazného uchádzača v lehote viazanosti ponúk.
Platobné podmienky - 30 dní od doručenia faktúry, súčasťou faktúry bude preberací protokol.

Obhliadka miesta realizácie zákazky
V prípade, ak má uchádzač záujem o obhliadku miesta realizácie diela, môže sa prihlásiť e-mailom na adrese: ludmila.turanska@mhth.sk s návrhom termínu na obhliadku.
Účasť na prehliadke nie je povinná, nie je podmienkou účasti v súťaži.
Obhliadku je potrebné vykonať najneskôr do najneskôr do 22.9.2023 do 10:00 hod.

Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov
Prípadné otázky na predmet zákazky môže uchádzač zaslať prostredníctvom platformy TENDERBOX najneskôr do 22.9.2023 do 10:00 hod.

Požiadavka na obsah predloženej ponuky
Uchádzač k cenovej ponuke priloží:
- oprávnenie (osvedčenie) na výkon stavebných prác vo výškach horolezeckou technikou – kontrola komínov
- zoznam referencií z pravidelných prehliadok priemyselných komínov za posledné tri roky (2020-2023) s uvedením mena, telefónneho čísla, e-mailu kontaktnej osoby
- kópiu osvedčenia revízneho technika elektro vrátane dokladu o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy (ak osvedčenie bolo vydané pred viac ako piatimi rokmi), platnej lekárskej prehliadky a v prípade, že osvedčenie bolo vydané pred 1.1.2015, aj kópiu lekárskej prehliadky vykonanej v roku 2014).
- kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti na výkon kontroly protipádového systému certifikovaného výrobcom podľa STN EN 365, nariadenia vlády 35/2008 Z.z.

Platnosť ponuky
Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.10.2023.


Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER!
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Revízie priemyselných komínov 2023 - závod Zvolen

PRÍLOHY


1. Príloha výzvy na účasť - Technická špecifikácia.docx

2. Príloha výzvy na účasť - Cestne_vyhlasenie_ucastnika.docx

3. Príloha výzvy na účasť - VZP_MHTH.docx

4. Príloha výzvy na účasť - Otazky_a_odpovede_k_SP.xlsx

Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Revízie priemyselných komínov 2023 - závod Zvolen

KRITÉRIÁ


Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za vykonanie diela bez DPH.

Obstarávateľ požaduje do ceny započítať aj všetky vedľajšie náklady, ktoré uchádzačovi môžu vzniknúť v súvislosti s realizáciou zákazky.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, súťaž zrušiť alebo vyhlásiť ďalšie kolo. Vyhlasovateľ je povinný všetkým účastníkom prípadné zmeny okamžite oznámiť.

Ponuky môžu byť konfrontované s porovnávacou cenou vychádzajúcou z vnútornej kalkulácie vyhlasovateľa. Táto porovnávacia ponuka je stanovená pred zahájením súťaže a je v jej priebehu nemenná.
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Revízie priemyselných komínov 2023 - závod Zvolen

PRIEBEH


Výberové konanie prebehne formou "ERMMA". Po vyplnení a odoslaní prihlášky do výberového konania mu bude zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Vstupné kolo
14.09.2023 14:00 bude sprístupnený eAukčný portál pre zadávanie vstupných ponúk, pričom každý účastník vidí iba svoju ponuku. V tomto kole môžu účastníci svoje ponuky a voliteľné podmienky ľubovoľne meniť.

Kontrolné kolo
Od 26.09.2023 10:00 do 26.09.2023 10:30 prebehne Kontrolné kolo, ktoré slúži na formálnu kontrolu ponúk zo strany vyhlasovateľa. Počas trvania tohto kola účastníci nemôžu svoje ponuky meniť.

Aukčné kolo
Po vyhodnotení v rámci Kontrolného kola bude účastníkom zaslaná pozvánka do Aukčného kola súťaže. V priebehu Aukčného kola majú jednotliví účastníci možnosť svoje ponuky ešte upravovať (iba smerom dole).

Platnosť prístupových kľúčov
Prístupové kľúče expirujú po 30 dňoch od ukončenia výberového konania. Po tejto dobe už nebude možné sa do eAukčnej siene prihlásiť. Pokiaľ máte záujem o vytlačenie Vášho protokolu o účasti v eAukcii a histórie eAukčného prípadu, odporúčame vám si ich vytlačiť ihneď po skončení eAukcie.

Vyhlasovateľ má právo v prípade potreby rozhodnúť o individuálnom predĺžení, respektíve ukončení elektronického výberového konania.
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Revízie priemyselných komínov 2023 - závod Zvolen

KONTAKTY


Vyhlasovateľom výberového konania je:
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3
831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko

Všetky otázky o predmete elektronického výberového konania Vám zodpovie:
Turanská Ľudmila
telefón: +421 918 862 417
e-mail: ludmila.turanska@mhth.sk
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Revízie priemyselných komínov 2023 - závod Zvolen

PRIHLÁŠKA


Na účasť v eAukcii je nutné vyplniť prihlášku, ktorú si môžete zobraziť TU.

Uchádzačom bude po vyplnení a odoslaní prihlášky zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Pred prihlásením si skontrolujte nastavenie Vášho internetového prehliadača. Aby vám systém fungoval správne, je nutné mať v prehliadači povolené cookies a javaskripty. Viac informácií nájdete v časti Návod.
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Revízie priemyselných komínov 2023 - závod Zvolen

PRAVIDLÁ


PRAVIDLÁ ELEKTRONICKÝCH TENDROV
- si môžete zobraziť po kliknutí na Pravidlá elektronických tendrov PROEBIZ TENDERBOX
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Revízie priemyselných komínov 2023 - závod Zvolen

NÁVOD


TECHNICKÉ NÁROKY
Váš počítač musí byť pripojený na Internet. Pre bezproblémovú účasť je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov:

- Mozilla Firefox 13.0 a vyššia (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)
- Microsoft Edge (https://www.microsoft.com/edge)

V internetovom prehliadači je nutné povoliť vyskakovacie okná, javascript a mať zapnuté cookies. Návod na zapnutie cookies je k dispozícii na internetovej adrese http://proebiz.com/sk/podpora.

Ďalšie pokyny pre uchádzačov

Pre prihlásenie sa do eAukcie uchádzač v časti „Prihláška“ klikne na „TU“, čím sa dostane do svojho prihlasovacieho formulára. V ňom vyplní požadované údaje, potvrdí súhlas s Pravidlami a Prihlášku odošle. Týmto je uchádzač prihlásený do eAukcie. Súčasťou Prihlášky je zvolenie prístupového mena a hesla (min. dĺžka mena aj hesla je osem znakov). Nepoužívajú sa medzery, diakritické znaky (č, ž, á a pod.), ani špeciálne znaky (@, > a pod.). Prihlasovacie údaje si je potrebné zapamätať! Pomocou týchto údajov môže uchádzač po doručení prístupového kľúča vstúpiť do eAukčnej siene.

Pre vstup do eAukčnej siene sa použije internetový odkaz/adresa v časti „Všeobecné“. Kliknutím naň sa otvorí internetový prehliadač na adrese eAukčnej siene vyhlasovateľa. Uchádzač bude vyzvaný na zadanie prístupových údajov (mena, hesla a kľúča). Po správnom zadaní týchto údajov prebehne autentifikácia a otvorí sa eAukčná sieň. Desaťmiestny kľúč je možné kopírovať (napr. pomocou kláves Ctrl+C) z e-mailu a následne ho vložiť do príslušného políčka (Ctrl+V). Pozor, musíte mať označené iba znaky kľúča (na konci nesmie byť skopírovaná medzera). Do eAukčnej siene sa nedá vstúpiť pred začiatkom eAukcie (začiatkom je Vstupné kolo). V prípade akýchkoľvek komplikácií je potrebné kontaktovať administrátora. Kontakt sa nachádza vo Výzve na účasť v časti „Kontakty“.

Vystúpiť z eAukčnej siene je možné pomocou tlačidla „Logout“, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu eAukčnej siene. Ak sa vystúpi zavretím okna internetového prehliadača, do eAukčnej siene sa bude možné znova prihlásiť až o 20 s.

Vstupné kolo slúži na zadanie vstupných ponúk. V tomto kole si uchádzač môže prezrieť a zoznámiť sa s eAukčným prostredím. Osobitne je potrebné sa sústrediť na čas do konca kola. Tento časový údaj sa mení obvykle v rozmedzí 3 až 5 sekúnd (ak do ukončenie kola ostáva menej ako 24 hodín). V prípade, že sa tak nedeje, uchádzač má pravdepodobne prerušené spojenie a bude potrebné sa do eAukčnej siene opäť prihlásiť. V tomto kole administrátor zadá vstupné ponuky za jednotlivých uchádzačov. Počas trvania tohto kola uchádzači nemôžu svoje ponuky meniť. Uchádzač vidí iba svoju ponuku. V prípade, ak je názov položky podčiarknutý, kliknutím naň sa zobrazí poznámka (obvykle ďalšie spresňujúce informácie k danej položke).

Po tom, čo začne Kontrolné kolo, uchádzači môžu upravovať svoje cenové ponuky smerom nadol a iné hodnoty kritérií podľa ich povahy (nadol, nahor alebo je hodnota nemenná v súlade so súťažnými podkladmi). Každú novú vloženú cenovú ponuku, resp. iné hodnoty kritérií je nevyhnutné potvrdiť stlačením klávesu „ENTER“!!! Všetky obmedzenia dorovnania jednotlivých cien a iných hodnôt ponúk v eAukcii (najlepšie celkové ceny, najlepšie hodnoty bodov, najlepšie jednotkové ceny položiek, najlepšie hodnoty kritérií atď.) budú v eAukcii nastavené v súlade so súťažnými podkladmi. V priebehu tohto kola sa odporúča sledovať čas do konca kola - jeho zmena potvrdzuje kontakt s eAukčným systémom. V prípade, že sa čas zastaví, stlačte kláves F5 na obnovenie zobrazenia eAukčnej siene. eAukčná sieň obsahuje aj funkciu Chatovej komunikácie. Pomocou Chatu je možné komunikovať s administrátorom a prijímať jeho správy. Celý priebeh eAukcie od odoslania Výziev na účasť až po ukončenie je zaprotokolovaný do histórie eAukcie. Všetky vykonané operácie sú zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Po ukončení nákupnej eAukcie môže byť podľa nastavení vyhlasovateľa eAukcie uchádzačom ponúknutá možnosť zobrazenia ich histórie a ich protokol o účasti, ktoré si môže uchádzač vytlačiť.

Z technickej podstaty fungovania internetových systémov neodporúčame čakať s vkladaním cien v eAukčnej sieni na posledné sekundy prebiehajúceho kola. Takto zadané hodnoty nemusia dôjsť včas k serverovým systémom - napr. z dôvodu spomalenia internetového pripojenia, oneskorenej odozve webového prehliadača, resp. operačného systému. Môže sa teda stať, že ponuky v posledných 5-tich sekundách nemusia byť systémom bezvýhradne prijaté (akceptované).

V PRÍPADE TECHNICKÝCH PROBLÉMOV V PRIEBEHU ON-LINE VÝBEROVÉHO KONANIA SA OBRACAJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENIE NAŇHO NÁJDETE V ČASTI KONTAKTY.