Výzva na účasť
v dopyte pre MH Teplárenský holding, a.s.

Stavebná oprava miestnosti

VŠEOBECNÉ


Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť v súťaži, ktorá prebehne formou "RFx - Dopyt".

Od 18.05.2023 09:30 bude sprístupnený internetový portál pre zadávanie vašej ponuky.
Svoju ponuku môžete predkladať až do 25.05.2023 10:00.

V prípade svojho záujmu si preštudujte Predmet, Kritériá, Pravidlá elektronických tendrov a Návod.

Vyhlasovateľ má právo v prípade potreby rozhodnúť o individuálnom predĺžení, respektíve ukončení elektronického výberového konania.

Bratislava - mestská časť Nové Mesto, dňa: 18.05.2023 09:34

MH Teplárenský holding, a.s.
Mitterpák Zuzana
telefón: +421 917 499 167
email: zuzana.mitterpak@mhth.sk
Výzva na účasť
v dopyte pre MH Teplárenský holding, a.s.

Stavebná oprava miestnosti

PREDMET


Predmetom "RFx - Dopyt" sú tieto položky:

P. Č.NÁZOV POLOŽKYMJMNOŽSTVO
001.Stavebná oprava miestnosti

Bližšia špecifikácia položky:
V miestnosti pri CHUV bolo umiestnené technologické zariadenie chemickej prevádzky. Technologické zariadenie v miestnosti bolo demontované vlastnou údržbou. Pre ďalšie využívanie miestnosti na dielenské účely je potrebné opraviť steny a strop v celej miestnosti. Súčasne s týmito prácami budú zväčšené dvere do jednej miestnosti v budove č. 8.3 zo 60 na 80 cm.

Podrobný popis požadovaných prác aj s fotodokumentáciou a VV je v prílohe tejto výzvy.

Miesto realizácie prác: MH Teplárenský holding, závod Košice, Teplárenská 3, Košice
Prípadnú obhliadku je možné zrealizovať po dohode s Ing. Miroslav Prokopič, kontakt: +421 908 761 882 / +421 55 619 2310 miroslav.prokopic@mhth.sk

dielo1.00


Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER!

MIESTO VYKONÁVANIA PRÁC: DAP - MH Teplárenský holding, a.s., závod Košice, Teplárenská 3, 042 92 Košice

Voliteľné podmienky:
NÁZOV VOLITEĽNEJ PODMIENKYROZSAH HODNÔTPOVAHA
Splatnosť faktúr (v dňoch)30; 45; 60
Termín ukončenia prác do 21.7.2023:nie; áno
Platnosť cenovej ponuky do:(text)
Súhlas so VOP:nie; áno


V prípade potreby bližšej špecifikácie sa, prosím, obráťte na vyhlasovateľa elektronického dopytu.
Výzva na účasť
v dopyte pre MH Teplárenský holding, a.s.

Stavebná oprava miestnosti

PRÍLOHY


1. Príloha výzvy na účasť - 2023_specifikacia_prac_miestnost_c8.pdf

2. Príloha výzvy na účasť - VV_Stavebna_oprava_miestnost_c8.xlsx

3. Príloha výzvy na účasť - Všeobecné zmluvné podmienky pre nákup_MHTH.pdf

Výzva na účasť
v dopyte pre MH Teplárenský holding, a.s.

Stavebná oprava miestnosti

KRITÉRIA


KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK:


Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v EUR bez DPH.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť predložené ponuky, súťaž zrušiť alebo vyhlásiť ďalšie kolo.
Výzva na účasť
v dopyte pre MH Teplárenský holding, a.s.

Stavebná oprava miestnosti

PRIEBEH


Súťaž uskutočňovaná v zmysle interných pokynov obstarávateľa MH Teplárenský holding, a.s., ktorá sa realizuje formou predkladania ponúk v module "RFx - Dopyt".

Predkladanie ponúk
18.05.2023 09:30 hod. bude sprístupnený eAukčný portál pre zadávanie ponúk, pričom každý účastník vidí iba svoju ponuku. Okrem ceny a voliteľných podmienok, účastník v tomto kole predloží vyplnený výkaz - výmer. Dokumenty účastník nahrá prostredníctvom ikony modrej farby - názov ikony "Prílohy". V tomto kole môžu účastníci svoje ponuky ľubovoľne meniť.

Lehota na predkladanie ponúk uplynie 25.05.2023 10:00 hod.

Ukončenie výberového konania - Obstarávateľ súťaže na základe predložených ponúk ukončí súťaž.

Obstarávateľ si vyhradzuje právo:
- odmietnuť všetky ponuky
- vyhlásiť ďalšie kolo
- zrušiť súťaž
- osobne rokovať s úspešným účastníkom

S víťazom výberového konania (v zmysle kritérií) bude uzavretá objednávka.
Výzva na účasť
v dopyte pre MH Teplárenský holding, a.s.

Stavebná oprava miestnosti

KONTAKTY


Vyhlasovateľom a realizátorom dopytu je:
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3
831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko

Všetky otázky k elektronickému dopytu Vám zodpovie:
Mitterpák Zuzana
telefón: +421 917 499 167
e-mail: zuzana.mitterpak@mhth.sk

Všetky otázky k technickému zabezpečeniu elektronického dopytu Vám zodpovie administrátor:
Zuzana Mitterpák
telefon: +421 917 499 167
email: zuzana.mitterpak@mhth.sk
Výzva na účasť
v dopyte pre MH Teplárenský holding, a.s.

Stavebná oprava miestnosti

PRAVIDLÁ


PRAVIDLÁ ELEKTRONICKÝCH TENDROV
- si môžete zobraziť po kliknutí na Pravidlá elektronických tendrov PROEBIZ TENDERBOX
Výzva na účasť
v dopyte pre MH Teplárenský holding, a.s.

Stavebná oprava miestnosti

NÁVOD


TECHNICKÉ NÁROKY
Váš počítač musí byť pripojený k internetu. Pre bezproblémovú účasť v dopyte je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov:

- Microsoft Internet Explorer verze 11.0 a vyššia (http://microsoft.com/ie)
- Mozilla Firefox 13.0 a vyššia (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)
- Microsoft Edge (https://www.microsoft.com/edge)

V internetovom prehliadači je nutné povoliť vyskakovacie okná, javascript a mať zapnuté cookies. Návod na zapnutie cookies je k dispozícii na internetovej adrese http://proebiz.com/sk/podpora.

AKO VSTÚPIŤ DO "RFx - DOPYT"
Odkaz pre vstup do siene spolu s odkazom na túto výzvu vám bol zaslaný e-mailom od vyhlasovateľa tohto dopytu. Kliknutím na predmetný odkaz sa vám otvorí internetový prehliadač na adrese siene vyhlasovateľa. V prípade akýchkoľvek komplikácií kontaktujte administrátora. Kontakt na administrátora nájdete v časti KONTAKTY.

AKO SA ZO SIENE ODHLÁSIŤ
Odhlásenie vykonáte pomocou tlačidla LOGOUT, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu siene. Pokiaľ odhlásenie vykonáte zavretím okna internetového prehliadača, do siene sa bude možné znovu prihlásiť až za 20 s.

AKO POSTUPOVAŤ PRI PREDKLADANÍ PONUKY
Sieň slúži k predkladaniu cenových ponúk a voliteľných podmienok.

Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESY ENTER! Ceny aj voliteľné podmienky je možné až do ukončenia dopytu ľubovoľne meniť a upravovať. Platí posledná predložená ponuka, ktorá je uvedená v sieni v okamžiku ukončenia dopytu. Po dobu dopytu uvidíte iba svoju cenovú ponuku. Vyhlasovateľ môže rozhodnúť o zobrazení najlepších cien u jednotlivých položiek (v takom prípade sa zobrazia v žltom stĺpci vľavo od vašej ponuky). Ak je názov položky podtrhnutý, kliknutím na ňu sa vám zobrazí poznámka k položke (obvykle ďalšia upresňujúca informácia, napr. fotografie, príloha, atď.)

Voliteľné podmienky zadávajte kliknutím na riadok danej podmienky v pravom stĺpci (pokiaľ nie je podmienka vyplnená, tak je v danom políčku zobrazené slovo zmeniť alebo je políčko prázdne).

V priebehu dopytu prosím sledujte:
čas do konca kola - jeho pravidelná zmena potvrdzuje váš kontakt so systémom. V prípade, že se čas zastaví, tak na obnovenie siene stlačte klávesu F5 alebo ikonu AKTUALIZOVAŤ vo svojom prehliadači.

Celý priebeh dopytu od odoslania pozvánky až po jeho ukončenie je zaprotokolovaný v histórii. Všetky vykonané operácie sú zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Po ukončení dopytu budete mať možnosť zobraziť si históriu a protokol svojej účasti.

Z technickej podstaty fungovania internetových systémov neodporúčame čakať s vložením cien na posledné sekundy. Takto vložené hodnoty nemusia byť na server systému doručené včas - napr. z dôvodu spomalenia internetového pripojenia, oneskorenej odozvy webového prehliadača alebo operačného systému. Ponuky podané v posledných sekundách tak nemusia byť systémom bezvýhradne prijaté.

V PRÍPADE TECHNICKÝCH PROBLÉMOV V PRIEBEHU DOPYTU SA OBRACAJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENIE NA ADMINISTRÁTORA NÁJDETE V ČASTI KONTAKTY.