Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Demontáž, dodávka a montáž plynom izolovaného rozvádzača 22 kV - závod Žilina

VÝZVA K SÚŤAŽI


Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť v súťaži uskutočňovanej v zmysle interných pokynov obstarávateľa MH Teplárenský holding, a. s., ktoré sa realizuje formou predkladania ponúk v module "Zapečatené ponuky" "Demontáž, dodávka a montáž plynom izolovaného rozvádzača 22 kV - závod Žilina"

MH Teplárenský holding je akciová spoločnosť, ktorá k 1. máju 2022 integrovala, za účelom efektívnejšieho fungovania, do jedného podnikateľského subjektu 6 teplárenských spoločností:
závod Bratislava
závod Košice
závod Martin
závod Trnava
závod Žilina
závod Zvolen

Od 17.02.2023 10:00 bude sprístupnený internetový portál pre zadávanie vašej ponuky.
Svoju ponuku môžete predkladať až do 22.03.2023 11:00.

Vyhlasovateľ má právo v prípade potreby rozhodnúť o individuálnom predĺžení, respektíve ukončení elektronického výberového konania.

V prípade Vášho záujmu si preštudujte nižšie uvedené sekcie a vyplňte Prihlášku, ktorú nájdete v časti Prihláška tejto Výzvy k súťaži.

Po vyplnení Prihlášky, v ktorej si zvolíte svoje prístupové meno a heslo, Vám bude podľa Priebehu zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč a až s týmito prístupovými údajmi môžete vstúpiť do elektronickej aukčnej siene na adrese https://mhth.proebiz.com.

Bratislava - mestská časť Nové Mesto, dňa: 16.02.2023 15:41

MH Teplárenský holding, a.s.
Kretovičová Mária
telefón: +421 556 192 426
e-mail: maria.kretovicova@mhth.sk
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Demontáž, dodávka a montáž plynom izolovaného rozvádzača 22 kV - závod Žilina

PREDMET


Predmetom zákazky tejto súťaže uskutočňovanej v zmysle interných pokynov obstarávateľa MH Teplárenský holding, a. s. sú tieto položky:

P. Č.NÁZOV POLOŽKYMJMNOŽSTVO
001.Celková cena za "Demontáž, dodávka, montáž a uvedenie do prevádzky plynom izolovaného rozvádzača 22 kV"

Bližšia špecifikácia položky:
Dodávka všetkých potrebných HW komponentov, kabeláži, projektovej dokumentácie, revíznej správy, atestov (so značkou CE), výrobných štítkov, vrátame návodu na prevádzku a údržbu, skúšok, vydanie Osvedčenia oprávnenou osobou, dielektrických rukavíc 24 kV zaškolenie obsluhy pre manipuláciu, ako aj ostatné komponenty a dokumentov neuvedený v súťažných podkladov, ale potrebných na funkčnú a bezpečnú prevádzku.
Dielo bude dodané a odovzdané na „kľúč“.
Podrobnejší opis zákazky je uvedený v prílohe č.3 súťažných podkladov vrátane príloh.
€/celkom1.00


Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER!

Voliteľné podmienky:
NÁZOV VOLITEĽNEJ PODMIENKYROZSAH HODNÔTPOVAHA
Súhlas s obsahom "Čestné vyhlásenie účastníka" príloha č. 1nesúhlasím; súhlasím
Súhlas so znením VZP príloha č. 2nesúhlasím; súhlasím
Disponujem potrebnými oprávneniami/povoleniami na výkon predmetu zákazkynie; ánoMIESTO DODANIA: MH Teplárenský holding, a.s. závod Žilina - Košická 11, 010 47 ŽILINA (ČS Rosina)

PLATOBNÉ PODMIENKY: 30 dní (Preddavok sa neposkytuje).

TERMÍN DODANIA: do 22.09.2023

SÚHLAS SO ZNENÍM VZP: Príloha č.2 súťažných podkladov (v prípade nesúhlasu budete zo súťaže vylúčení)

SÚHLAS SO ZNENÍM Čestného vyhlásenia: Príloha č.1 súťažných podkladov (v prípade nesúhlasu budete zo súťaže vylúčení)

PLATNOSŤ CENOVEJ PONUKY: 6 mesiacov

OSTATNÉ PODMIENKY:

Súčasťou cenovej ponuky musia byť tieto požadované dokumenty v opačnom prípade bude cenová ponuka zo súťaže vylúčená:

- Cenová ponuka, v zmysle súťažných podkladov, bližší detail o predmete a opise zákazky je v Prílohe č.3. Uchádzač v cenovej ponuke uvedie technické údaje plynom izolovaného rozvádzača a výrobcu. Cenová ponuka, ktorá nebude obsahovať typ, výrobcu a technické parametre rozvádzača nebude obstarávateľom prijatá. Uchádzač vyplní Prílohu č.4 Technické údaje rozvádzača, taktiež vyplní Prílohu č.5 nacenené technické parametre rozvádzača a nahrá ich cez modrú spinku ako prílohu.

Ceny a sadzby uvedené v základnej cenovej špecifikácii musia úplne zahŕňať cenu dodávok a prác potrebných pre zhotovenie diela, a to bez ohľadu na to, či sú v základnej cenovej špecifikácii uvedené všetky položky alebo nie. Ceny a sadzby uvedené v základnej cenovej špecifikácii v nadväznosti na požiadavky obstarávateľa zahŕňajú:
A) všetky náklady a výdavky, ktoré sa vyžadujú a môžu súvisieť s úplnou realizáciou popísaného diela, vrátane projektových prác, dočasných diel, materiálu, dodávky, montáže, všetkých skúšok, revízií, dočasných prác, zriadenia prístupu na stavenisko, poplatkov, všetkých rizík, záväzkov a povinností konkrétne uvedených alebo nepriamo vyplývajúcich z dokumentov, na ktorých je ponuka založená,
B) má sa za to, že zriaďovacie náklady uchádzača, zisk, režijné náklady a podobné položky, sú rozložené rovnomerne vo všetkých sadzbách a cenách.
Všetky položky budú ocenené v EUR bez DPH. Ponuková cena musí byť zostavená v súlade s § 3 zákona č. 18 /1996 Z.z. o cenách a vykonávacích predpisov.


- Harmonogram realizácie diela
Uchádzač predloží harmonogram realizácie diela tak, aby zohľadnil požadovaný termín ukončenia realizácie obstarávateľom t.j. do 22.09.2023.
Míľniky, ktoré je potrebné zohľadniť a zapracovať do harmonogramu realizácie diela:
• predloženie projektovej dokumentácie na pripomienkovanie od vystavenia (doručenia) Objednávky,
• projektová dokumentácia na pripomienkovaní u objednávateľa do troch (3) pracovných dní,
• realizačná projektová dokumentácia osvedčená oprávnenou osobou,
• dodávky podľa súťažných podkladov,
• montáž a ukončenie prác,
• projektová dokumentácia skutkového stavu


- Doklad o oprávnení podnikať, respektíve doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou. V predmete podnikania musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača poskytovať požadovaný predmet zákazky,


- Čestné vyhlásenie - uchádzač predloží v ponuke podpísané čestné vyhlásenie, ktoré mu vyhlasovateľ poskytol ako Prílohu č.1 súťažných podkladov. Čestné vyhlásenie sa nesmie odlišovať od vzoru uvedeného v prílohe č.1 súťažných podkladov


- Zoznam referencií minimálne tri (3) za obdobie od 1.1.2019 do lehoty na predkladanie ponúk, doplnený kvalifikovanými referenciami – pričom uchádzač musí požadovaným zoznamom a kvalifikovanými referenciami preukázať, že vo vyššie uvedenom období zabezpečoval dodávku rovnakého alebo obdobného predmetu zákazky, pod rovnakým alebo obdobným predmetom sa rozumie Montáž rozvádzačov VN.

Každá z predložených referencií bude obsahovať:
- obchodné meno a sídlo odberateľa
- obchodné meno a sídlo dodávateľa – uchádzača
- stručný opis predmetu zmluvy
- celkový finančný objem v € bez DPH
- rok realizácie (lehota realizácie),
- meno a priezvisko a telefónne číslo kontaktnej oprávnenej osoby odberateľa, u ktorej je možné si tieto údaje overiť.


- Oprávnenia
- Uchádzač predloží Oprávnenie - výroba, montáž, oprava, údržba elektrických zariadení, Osvedčenie - minimálne §22 nad 1000 V podľa vyhl. č. 508/2009 Z. z. (mim. 1 pracovník zhotoviteľa).


Obhliadka miesta realizácie zákazky:
Obhliadka miesta uskutočnenia dodávok a prác sa uskutoční minimálne (4) dní pred predložením cenovej ponuky, od 10:00 hod., na adrese MH Teplárenský holding závod Žilina, a. s., Košická 11, 011 87 Žilina. Samotný výkon prác a dodávok bude na odlúčenom pracovisku ČS vratnej vody, ktorý sa nachádza v katastrálnom území obce Rosina. Obhliadka nie je povinná, avšak obstarávateľ jej vykonanie odporúča pre získanie všetkých informácií, potrebných na prípravu a spracovanie ponuky.


Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov:
Za včas doručenú požiadavku uchádzača o vysvetlenie zadania sa považuje požiadavka doručená obstarávateľovi v písomnej forme elektronicky prostredníctvom modulu „Zapečatené ponuky“ najneskôr do 24.02.2023 do 11:00hod.
Odpoveď (vysvetlenie) na každú požiadavku o vysvetlenie súťažných podkladov, predloženej zo strany ktoréhokoľvek uchádzača sa odošle najneskôr do 28.02.2023 všetkým účastníkom, ktorí boli prizvaní prostredníctvom modulu „Zapečatené ponuky“.


Dôvernosť procesu obstarávania:
Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetlenia, vyhodnotenia, vzájomného porovnania ponúk a odporúčaní do prijatia ponuky sú dôverné. Členovia výberovej komisie a zodpovedné osoby obstarávateľa nesmú zverejniť uvedené informácie ani účastníkom, ani žiadnym iným osobám.

Obstarávateľ vyhlasuje tieto súťažné podklady za dielo, ku ktorému má výhradné práva. Záujemca a účastník ich nesmie použiť na iné účely, okrem spracovania svojej ponuky na zákazku v tejto súťaži. Záujemca a účastník musí zabezpečiť, aby súťažné podklady nebolo možné zneužiť treťou osobou.

Prijatie zmluvy:
- Obstarávateľ uzavrie zmluvu alebo objednávku v lehote viazanosti ponúk.
- Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 25. októbra 2016 zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých právnych predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1. februára 2017.
V zmysle ust. § 2 ods. 1 písm. a) zákona o registri partnerov verejného sektora je spoločnosť MH Teplárensky holding, a. s. subjektom verejného sektora, ktorý má v zákonom stanovených prípadoch (ust. § 2 ods. písm. d) v spojení s ust. § 2 ods. 2 a 3) povinnosť uzatvárať zmluvy len so subjektmi, ktoré sú registrované ako partner verejného sektora v zmysle ustanovení zákona o registri partnerov verejného sektora, ak sú splnené podmienky pre registráciu.

S ohľadom k uvedenej skutočnosti Vás týmto upozorňujeme, že v prípade, ak má úspešný účastník v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora povinnosť registrácie, spoločnosť MH Teplárensky holding, a. s. môže uzatvoriť predmetnú zmluvu s úspešným účastníkom, len ak si uvedenú registračnú povinnosť úspešný účastník splnil.

V prípade potreby bližšej špecifikácie sa, prosím, obráťte na vyhlasovateľa elektronického dopytu.
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Demontáž, dodávka a montáž plynom izolovaného rozvádzača 22 kV - závod Žilina

Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Demontáž, dodávka a montáž plynom izolovaného rozvádzača 22 kV - závod Žilina

KRITÉRIÁ


1. Celková cena za dielo v EUR bez DPH

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
• odmietnuť všetky ponuky
• zmeniť súťažné podmienky
• rozhodnúť o splnení podmienok účasti a požiadaviek obstarávateľa v súťaži
• predĺžiť lehotu viazanosti ponúk
• rokovať s uchádzačom/uchádzačmi
• zrušiť súťaž
• rozhodnúť o ďalšom postupe pre zabezpečenie predmetu zákazky
• odmietnuť ponuku uchádzača z dôvodu akéhokoľvek porušenia podmienok účasti v súťaži podľa súťažných podkladov a výzvy k súťaži, resp. ich úplného nenaplnenia
• neprijať ponuku, ktorej cena presiahne finančný limit stanovený obstarávateľom v Biznis pláne ako predpokladaná hodnota zákazky.
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Demontáž, dodávka a montáž plynom izolovaného rozvádzača 22 kV - závod Žilina

PRIEBEH


Súťaž uskutočňovaná v zmysle interných pokynov obstarávateľa MH Teplárenský hokding, a. s. sa realizuje formou predkladania ponúk v module "Zapečatené ponuky". Po vyplnení a odoslaní prihlášky do výberového konania - súťaže Vám bude zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Zapečatené kolo
17.02.2023 10:00 hod. bude sprístupnený eAukčný portál pre zadávanie vstupných ponúk, pričom každý účastník vidí iba svoju ponuku. Okrem ceny účastník v tomto kole predloží doklady požadované v predmete tejto výzvy V tomto kole môžu účastníci svoje ponuky ľubovoľne meniť. V priebehu tohto kola nie sú vyhlasovateľovi vstupné ponuky k dispozícii (tj. vyhlasovateľ tieto ponuky nevidí).

Lehota na predkladanie ponúk uplynie 22.03.2023 11:00 hod.

Kontrolné kolo
22.03.2023 11:00 V tomto kole obstarávateľ vyhodnotí predložené ponuky s prílohami. Počas trvania tohto kola bude každý uchádzač vidieť iba svoju ponuku, ktorú nemôže meniť. Obstarávateľ môže požiadať účastníkov o písomné vysvetlenie ponúk. Účastníkovi, ktorý nesplní podmienky účasti príp. požiadavky obstarávateľa, obstarávateľ zašle elektronicky prostredníctvom modulu „Zapečatené ponuky“ oznámenie o vylúčení, s uvedením dôvodov vylúčenia ponuky.
Účastník, ktorý splnil podmienky účasti a požiadavky obstarávateľa a nebol vylúčený, môže sa zúčastniť elektronickej aukcie v aukčom kole.


Aukčné kolo
29.03.2023 10:00 bude on-line výberové konanie začaté a všetkým účastníkom sa zobrazí najnižšia cenová ponuka (pri každej položke). V priebehu 20 min. majú jednotliví účastníci možnosť svoje ponuky ešte upravovať (iba smerom dole). Nová cenová ponuka položky nemôže byť zhodná s aktuálnou minimálnou cenou položky.

Minimálny krok zníženia cenovej ponuky
Jednotkovú cenu je možné znižovať minimálne o 0.50 %.
(Minimálny krok zníženia jednotkovej ceny je vo vzťahu k aktuálnej cene položky uchádzača.)

Maximálny krok zníženia cenovej ponuky
Jednotkovú cenu je možno znižovať maximálne o 50.00 %.
(Maximálny krok zníženia jednotkovej ceny je vo vzťahu k minimálnej cene danej položky.)

Predlžovanie
Aukčné kolo bude predĺžené o 2 min. pri akejkoľvek zmene ceny v posledných 2 min.


Vyhlasovateľ má právo v prípade potreby rozhodnúť o individuálnom predĺžení, respektíve ukončení elektronického výberového konania.

Platnosť prístupových kľúčov
Prístupové kľúče expirujú po 30 dňoch od ukončenia e-aukcie, do ktorej budú Výzvou na účasť v e-aukcii výzvaní účastníci, ktorí neboli vylúčení. Po tejto dobe už nebude možné sa do eAukčnej siene prihlásiť. Pokiaľ máte záujem o vytlačenie Vášho protokolu o účasti v súťaži a histórie prípadu, odporúčame vám si ich vytlačiť ihneď po ukončení e-aukcie -aukčného kola.
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Demontáž, dodávka a montáž plynom izolovaného rozvádzača 22 kV - závod Žilina

KONTAKTY


Vyhlasovateľom výberového konania je:
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3
831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko

Všetky otázky o predmete zákazky tejto súťaže Vám zodpovie:
Kretovičová Mária
telefón: +421 556 192 426
e-mail: maria.kretovicova@mhth.sk
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Demontáž, dodávka a montáž plynom izolovaného rozvádzača 22 kV - závod Žilina

PRIHLÁŠKA


Na účasť v tejto súťaži je nutné vyplniť prihlášku, ktorú si môžete zobraziť TU.

Účastníkom bude po vyplnení a odoslaní prihlášky zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Pred prihlásením si skontrolujte nastavenie Vášho internetového prehliadača. Aby vám systém fungoval správne, je nutné mať v prehliadači zapnuté "cookies." Viac informácií nájdete v záložke Návod.
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Demontáž, dodávka a montáž plynom izolovaného rozvádzača 22 kV - závod Žilina

PRAVIDLÁ


PRAVIDLÁ ELEKTRONICKÝCH AUKCIÍ PROEBIZ
- si môžete zobraziť po kliknutí na Pravidlá elektronických tendrov PROEBIZ TENDERBOX
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Demontáž, dodávka a montáž plynom izolovaného rozvádzača 22 kV - závod Žilina

NÁVOD


TECHNICKÉ NÁROKY eAUKČNÉHO SW PROEBIZ
Váš počítač musí byť pripojený na Internet. Na bezproblémovú účasť je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov:

- Mozilla Firefox 13.0 a vyššia (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)
- Microsoft Edge (https://www.microsoft.com/edge)

Ďalej je nutné mať nainštalovaný Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer), v prehliadači povolené vyskakovacie okná, javascript a zapnuté cookies. Návod ako cookies vo webovom prehliadači povoliť nájdete na http://proebiz.com/sk/podpora.

AKO SA PRIHLÁSITE DO "ZAPEČATENÉ PONUKY"
V časti PRIHLÁŠKA tejto pozvánky kliknite na TU. Dostanete sa do svojho prihlasovacieho formulára. Tu vyplňte požadované údaje, potvrďte súhlas s Pravidlami elektronických aukcií PROebiz a prihlášku odošlite. Týmto je vaša firma prihlásená do tejto súťaže.

Súčasťou Prihlášky je zvolenie prístupového mena a hesla (min. dĺžka mena aj hesla je 8 znakov). Pomocou týchto údajov môžete následne (po doručení kľúča) vstúpiť do eAukčnej siene. Odporúčame Vám zvoliť si zapamätateľné meno aj heslo, nepoužívajte, prosím, medzery, ani diakritické znaky, ani špeciálne znaky.
Svoje prihlasovacie údaje si zapamätajte!

AKO VSTÚPIŤ DO eAUKČNEJ SIENE
Na vstup do eAukčnej siene použite internetový odkaz (adresu) v časti POZVÁNKA tejto Výzvy k súťaži. Kliknutím naň sa otvorí internetový prehliadač na adrese eAukčnej siene vyhlasovateľa. Bude potrebné zadať prístupové údaje (meno, heslo – zvolíte si ich sami v prihláške a kľúč – býva doručený e-mailom po vyplnení prihlášky). Pokiaľ tieto údaje zadáte správne (heslo aj kľúč sú skryté), prebehne autentifikácia a otvorí sa eAukčná sieň. Desaťmiestny kľúč môžete kopírovať (napr. pomocou kláves Ctrl+C) z e-mailu a následne vložiť do príslušného políčka (Ctrl+V). Pozor, musíte mať označené iba znaky kľúča (na konci nesmie byť skopírovaná medzera).
V prípade akýchkoľvek komplikácií kontaktujte, prosím, administrátora. Kontakt naňho nájdete v časti KONTAKTY.

AKO SA Z eAUKČNEJ SIENE ODHLÁSIŤ
Odhlásenie vykonajte pomocou tlačidla LOGOUT, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu eAukčnej siene. Pokiaľ odhlásenie vykonáte zatvorením okna internetového prehliadača, do eAukčnej siene sa bude možné znovu prihlásiť až o 20 s.


Celý priebeh on-line výberového konania od odoslania výziev k súťaži až po ukončenie je zaprotokolovaný do histórie. Všetky vykonané operácie sú zaznamenávané s presnosťou na sekundy.