Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Výmena brán a oprava stavebných súčastí - MHTH závod Košice

VÝZVA K SÚŤAŽI


Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť v súťaži uskutočňovanej v zmysle interných pokynov obstarávateľa MH Teplárenský holding, a. s., ktoré sa realizuje formou predkladania ponúk v module "Zapečatené ponuky" "Výmena brán a oprava stavebných súčastí - MHTH závod Košice"

MH Teplárenský holding je akciová spoločnosť, ktorá k 1. máju 2022 integrovala, za účelom efektívnejšieho fungovania, do jedného podnikateľského subjektu 6 teplárenských spoločností:
závod Bratislava
závod Košice
závod Martin
závod Trnava
závod Žilina
závod Zvolen

Od 30.08.2023 14:00 bude sprístupnený internetový portál pre zadávanie vašej ponuky.
Svoju ponuku môžete predkladať až do 06.10.2023 14:00.

Vyhlasovateľ má právo v prípade potreby rozhodnúť o individuálnom predĺžení, respektíve ukončení elektronického výberového konania.

V prípade Vášho záujmu si preštudujte nižšie uvedené sekcie a vyplňte Prihlášku, ktorú nájdete v časti Prihláška tejto Výzvy k súťaži.

Po vyplnení Prihlášky, v ktorej si zvolíte svoje prístupové meno a heslo, Vám bude podľa Priebehu zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč a až s týmito prístupovými údajmi môžete vstúpiť do elektronickej aukčnej siene na adrese https://mhth.proebiz.com.

Bratislava - mestská časť Nové Mesto, dňa: 30.08.2023 13:51

MH Teplárenský holding, a.s.
Kretovičová Mária
telefón: +421 556 192 426
e-mail: maria.kretovicova@mhth.sk
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Výmena brán a oprava stavebných súčastí - MHTH závod Košice

PREDMET


Predmetom zákazky tejto súťaže uskutočňovanej v zmysle interných pokynov obstarávateľa MH Teplárenský holding, a. s. sú tieto položky:

P. Č.NÁZOV POLOŽKYMJMNOŽSTVO
001.Výmena brán a oprava stavebných súčastí - MHTH závod Košice
002.Sekčná brána – budova hasiči

Bližšia špecifikácia položky:
Bližší detail v prílohe č.4 Technická špecifikácia a Výkaz výmer Príloha č.3 súťažných podkladov. Ceny uvádzať bez DPH
€/celkom1.00
003.Sekčná brána – budova prístavba HVB – pod Velínom

Bližšia špecifikácia položky:
Bližší detail v prílohe č.4 Technická špecifikácia a Výkaz výmer Príloha č.3 súťažných podkladov. Ceny uvádzať bez DPH
€/celkom1.00
004.Krídlové brány – budova dopravy garáž/sklad

Bližšia špecifikácia položky:
Bližší detail v prílohe č.4 Technická špecifikácia a Výkaz výmer Príloha č.3 súťažných podkladov. Ceny uvádzať bez DPH
€/celkom1.00


Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER!

Voliteľné podmienky:
NÁZOV VOLITEĽNEJ PODMIENKYROZSAH HODNÔTPOVAHA
Súhlas s obsahom "Čestné vyhlásenie účastníka" príloha č. 1nesúhlasím; súhlasím
Súhlas so znením "Všeobecné_zmluvné_podmienky_pre_nákup_MHTH" Príloha č.2nesúhlasím; súhlasím
Platobné podmienky ( v dňoch min. 30dní)30; 120
Prehlasujeme, že máme kapacity na vykonané prácenie; áno
Termín dodania (najneskôr však do 31.12.2023)(text)
Záruka ( min. 24 mesiacov na materiály a 60 mesiacov stavebná časť)(text)


MIESTO DODANIA: MH Teplárenský holding,a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice - závod Košice

PLATOBNÉ PODMIENKY: min. 30 dní (Preddavok sa neposkytuje).

TERMÍN DODANIA: do 31.12.2023

SÚHLAS SO ZNENÍM VZP: Príloha č.2 súťažných podkladov (v prípade nesúhlasu budete zo súťaže vylúčený)

ZÁRUKA NA DIELO: min. 24 mesiacov na materiály a 60 mesiacov stavebná časť

PLATNOSŤ CENOVEJ PONUKY: 6 mesiacov

OSTATNÉ PODMIENKY:

Súčasťou cenovej ponuky musia byť tieto požadované dokumenty v opačnom prípade bude cenová ponuka zo súťaže vylúčená:

- príloha č.3 súťažných podkladov - "Výkaz výmer" s uvedením jednotkových cien a celkovej ceny. Ceny uvedené v súpise položiek musia kompletne zahŕňať cenu dodávok a prác a požiadaviek obstarávateľa podľa týchto súťažných podkladov. V prípade, že uchádzač zistí, že vo výkaze výmer položka chýba, tak ju doplní a zvýrazní. Uchádzač ho nahrá ako prílohu prostredníctvom modrej ikony.

- doklad o oprávnení podnikať, respektíve doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou. V predmete podnikania musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača poskytovať požadovaný predmet zákazky,

- čestné vyhlásenie - uchádzač predloží v ponuke podpísané čestné vyhlásenie, ktoré mu vyhlasovateľ poskytol ako prílohu č.1 súťažných podkladov. Čestné vyhlásenie sa nesmie odlišovať od vzoru uvedeného v prílohe č.1 súťažných podkladov.

- zoznam referencií za obdobie od 1.1.2019 do lehoty na predkladanie ponúk, doplnený kvalifikovanými referenciami – pričom uchádzač musí požadovaným zoznamom a kvalifikovanými referenciami preukázať, že vo vyššie uvedenom období zabezpečoval dodávku rovnakého alebo obdobného predmetu zákazky.
Každá z predložených referencií bude obsahovať:
- obchodné meno a sídlo odberateľa
- obchodné meno a sídlo dodávateľa – uchádzača
- stručný opis predmetu zmluvy
- celkový finančný objem v € bez DPH
- rok realizácie (lehota realizácie),
- meno a priezvisko a telefónne číslo kontaktnej oprávnenej osoby odberateľa, u ktorej je možné si tieto údaje overiť a potvrdenie od oprávnenej osoby príslušného odberateľa o vyššie uvedených údajoch tak, že k svojmu podpisu a pečiatke odberateľa uvedie svoje meno a priezvisko.

Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky:
Uchádzačom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, ktoré budú potrebné na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta realizácie predmetu zákazky idú na ťarchu uchádzačov. V prípade záujmu o obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky uchádzač požiada o termín obhliadky
Františka Nagyová, tel. +421 905 592 048, frantiska.nagyova@mhth.sk, avšak obhliadka musí byť absolvovaná minimálne 1 pracovný deň pred predkladaním ponúk.

Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov:
Za včas doručenú požiadavku uchádzača o vysvetlenie zadania sa považuje požiadavka doručená obstarávateľovi v písomnej forme elektronicky prostredníctvom modulu „Zapečatené ponuky“ najneskôr do 08.09.2023 do 11:00hod.
Odpoveď (vysvetlenie) na každú požiadavku o vysvetlenie súťažných podkladov, predloženej zo strany ktoréhokoľvek uchádzača sa odošle najneskôr do 14.09.2023 všetkým účastníkom, ktorí boli prizvaní prostredníctvom modulu „Zapečatené ponuky“.


Dôvernosť procesu obstarávania:
Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetlenia, vyhodnotenia, vzájomného porovnania ponúk a odporúčaní do prijatia ponuky sú dôverné. Členovia výberovej komisie a zodpovedné osoby obstarávateľa nesmú zverejniť uvedené informácie ani účastníkom, ani žiadnym iným osobám.

Obstarávateľ vyhlasuje tieto súťažné podklady za dielo, ku ktorému má výhradné práva. Záujemca a účastník ich nesmie použiť na iné účely, okrem spracovania svojej ponuky na zákazku v tejto súťaži. Záujemca a účastník musí zabezpečiť, aby súťažné podklady nebolo možné zneužiť treťou osobou.

Prijatie zmluvy:
- Obstarávateľ uzavrie zmluvu alebo objednávku v lehote viazanosti ponúk.
- Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 25. októbra 2016 zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých právnych predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1. februára 2017.
V zmysle ust. § 2 ods. 1 písm. a) zákona o registri partnerov verejného sektora je spoločnosť MH Teplárensky holding, a. s. subjektom verejného sektora, ktorý má v zákonom stanovených prípadoch (ust. § 2 ods. písm. d) v spojení s ust. § 2 ods. 2 a 3) povinnosť uzatvárať zmluvy len so subjektmi, ktoré sú registrované ako partner verejného sektora v zmysle ustanovení zákona o registri partnerov verejného sektora, ak sú splnené podmienky pre registráciu.

S ohľadom k uvedenej skutočnosti Vás týmto upozorňujeme, že v prípade, ak má úspešný účastník v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora povinnosť registrácie, spoločnosť MH Teplárensky holding, a. s. môže uzatvoriť predmetnú zmluvu s úspešným účastníkom, len ak si uvedenú registračnú povinnosť úspešný účastník splnil.

V prípade potreby bližšej špecifikácie sa, prosím, obráťte na vyhlasovateľa elektronického dopytu.
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Výmena brán a oprava stavebných súčastí - MHTH závod Košice

PRÍLOHY


1. Príloha výzvy na účasť - Príloha č. 1_Čestné vyhlásenie účastníka.pdf

2. Príloha výzvy na účasť - Príloha č.2 Všeobecné zmluvné podmienky pre nákup_MHTH.pdf

3. Príloha výzvy na účasť - Príloha č. 3 Výkaz výmer - Brány MHTH.xlsx

4. Príloha výzvy na účasť - Príloha č. 4 Technická špecifikácia.docx

Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Výmena brán a oprava stavebných súčastí - MHTH závod Košice

KRITÉRIÁ


1. Celková cena za dielo v EUR bez DPH, ktorá sa skladá súčtom položiek
- Sekčná brána – budova hasiči
- Sekčná brána – budova prístavby HVB pod Velínom
- Krídlové brány – budova dopravy garáž/sklad

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
• odmietnuť všetky ponuky
• zmeniť súťažné podmienky
• rozhodnúť o splnení podmienok účasti a požiadaviek obstarávateľa v súťaži
• predĺžiť lehotu viazanosti ponúk
• rokovať s uchádzačom/uchádzačmi
• zrušiť súťaž
• rozhodnúť o ďalšom postupe pre zabezpečenie predmetu zákazky
• odmietnuť ponuku uchádzača z dôvodu akéhokoľvek porušenia podmienok účasti v súťaži podľa súťažných podkladov a výzvy k súťaži, resp. ich úplného nenaplnenia
• neprijať ponuku, ktorej cena presiahne finančný limit stanovený obstarávateľom v Biznis pláne ako predpokladaná hodnota zákazky.
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Výmena brán a oprava stavebných súčastí - MHTH závod Košice

PRIEBEH


Súťaž uskutočňovaná v zmysle interných pokynov obstarávateľa MH Teplárenský hokding, a. s. sa realizuje formou predkladania ponúk v module "Zapečatené ponuky". Po vyplnení a odoslaní prihlášky do výberového konania - súťaže Vám bude zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Zapečatené kolo
30.08.2023 14:00 hod. bude sprístupnený eAukčný portál pre zadávanie vstupných ponúk, pričom každý účastník vidí iba svoju ponuku. Okrem ceny účastník v tomto kole predloží doklady požadované v predmete tejto výzvy V tomto kole môžu účastníci svoje ponuky ľubovoľne meniť. V priebehu tohto kola nie sú vyhlasovateľovi vstupné ponuky k dispozícii (tj. vyhlasovateľ tieto ponuky nevidí).

Lehota na predkladanie ponúk uplynie 06.10.2023 14:00 hod.

Kontrolné kolo
06.10.2023 14:00 V tomto kole obstarávateľ vyhodnotí predložené ponuky s prílohami. Počas trvania tohto kola bude každý uchádzač vidieť iba svoju ponuku, ktorú nemôže meniť. Obstarávateľ môže požiadať účastníkov o písomné vysvetlenie ponúk. Účastníkovi, ktorý nesplní podmienky účasti príp. požiadavky obstarávateľa, obstarávateľ zašle elektronicky prostredníctvom modulu „Zapečatené ponuky“ oznámenie o vylúčení, s uvedením dôvodov vylúčenia ponuky.
Účastník, ktorý splnil podmienky účasti a požiadavky obstarávateľa a nebol vylúčený, môže sa zúčastniť elektronickej aukcie v aukčom kole.


Aukčné kolo
12.10.2023 10:00 bude on-line výberové konanie začaté a všetkým účastníkom sa zobrazí najnižšia cenová ponuka (pri každej položke). V priebehu 20 min. majú jednotliví účastníci možnosť svoje ponuky ešte upravovať (iba smerom dole). Nová cenová ponuka položky nemôže byť zhodná s aktuálnou minimálnou cenou položky.

Minimálny krok zníženia cenovej ponuky
Jednotkovú cenu je možné znižovať minimálne o 0.50 %.
(Minimálny krok zníženia jednotkovej ceny je vo vzťahu k aktuálnej cene položky uchádzača.)

Maximálny krok zníženia cenovej ponuky
Jednotkovú cenu je možno znižovať maximálne o 50.00 %.
(Maximálny krok zníženia jednotkovej ceny je vo vzťahu k minimálnej cene danej položky.)

Predlžovanie
Aukčné kolo bude predĺžené o 2 min. pri akejkoľvek zmene ceny v posledných 2 min.


Vyhlasovateľ má právo v prípade potreby rozhodnúť o individuálnom predĺžení, respektíve ukončení elektronického výberového konania.

Platnosť prístupových kľúčov
Prístupové kľúče expirujú po 30 dňoch od ukončenia e-aukcie, do ktorej budú Výzvou na účasť v e-aukcii výzvaní účastníci, ktorí neboli vylúčení. Po tejto dobe už nebude možné sa do eAukčnej siene prihlásiť. Pokiaľ máte záujem o vytlačenie Vášho protokolu o účasti v súťaži a histórie prípadu, odporúčame vám si ich vytlačiť ihneď po ukončení e-aukcie -aukčného kola.
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Výmena brán a oprava stavebných súčastí - MHTH závod Košice

KONTAKTY


Vyhlasovateľom výberového konania je:
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3
831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko

Všetky otázky o predmete zákazky tejto súťaže Vám zodpovie:
Kretovičová Mária
telefón: +421 556 192 426
e-mail: maria.kretovicova@mhth.sk
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Výmena brán a oprava stavebných súčastí - MHTH závod Košice

PRIHLÁŠKA


Na účasť v tejto súťaži je nutné vyplniť prihlášku, ktorú si môžete zobraziť TU.

Účastníkom bude po vyplnení a odoslaní prihlášky zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Pred prihlásením si skontrolujte nastavenie Vášho internetového prehliadača. Aby vám systém fungoval správne, je nutné mať v prehliadači zapnuté "cookies." Viac informácií nájdete v záložke Návod.
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Výmena brán a oprava stavebných súčastí - MHTH závod Košice

PRAVIDLÁ


PRAVIDLÁ ELEKTRONICKÝCH AUKCIÍ PROEBIZ
- si môžete zobraziť po kliknutí na Pravidlá elektronických tendrov PROEBIZ TENDERBOX
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Výmena brán a oprava stavebných súčastí - MHTH závod Košice

NÁVOD


TECHNICKÉ NÁROKY eAUKČNÉHO SW PROEBIZ
Váš počítač musí byť pripojený na Internet. Na bezproblémovú účasť je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov:

- Mozilla Firefox 13.0 a vyššia (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)
- Microsoft Edge (https://www.microsoft.com/edge)

Ďalej je nutné mať nainštalovaný Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer), v prehliadači povolené vyskakovacie okná, javascript a zapnuté cookies. Návod ako cookies vo webovom prehliadači povoliť nájdete na http://proebiz.com/sk/podpora.

AKO SA PRIHLÁSITE DO "ZAPEČATENÉ PONUKY"
V časti PRIHLÁŠKA tejto pozvánky kliknite na TU. Dostanete sa do svojho prihlasovacieho formulára. Tu vyplňte požadované údaje, potvrďte súhlas s Pravidlami elektronických aukcií PROebiz a prihlášku odošlite. Týmto je vaša firma prihlásená do tejto súťaže.

Súčasťou Prihlášky je zvolenie prístupového mena a hesla (min. dĺžka mena aj hesla je 8 znakov). Pomocou týchto údajov môžete následne (po doručení kľúča) vstúpiť do eAukčnej siene. Odporúčame Vám zvoliť si zapamätateľné meno aj heslo, nepoužívajte, prosím, medzery, ani diakritické znaky, ani špeciálne znaky.
Svoje prihlasovacie údaje si zapamätajte!

AKO VSTÚPIŤ DO eAUKČNEJ SIENE
Na vstup do eAukčnej siene použite internetový odkaz (adresu) v časti POZVÁNKA tejto Výzvy k súťaži. Kliknutím naň sa otvorí internetový prehliadač na adrese eAukčnej siene vyhlasovateľa. Bude potrebné zadať prístupové údaje (meno, heslo – zvolíte si ich sami v prihláške a kľúč – býva doručený e-mailom po vyplnení prihlášky). Pokiaľ tieto údaje zadáte správne (heslo aj kľúč sú skryté), prebehne autentifikácia a otvorí sa eAukčná sieň. Desaťmiestny kľúč môžete kopírovať (napr. pomocou kláves Ctrl+C) z e-mailu a následne vložiť do príslušného políčka (Ctrl+V). Pozor, musíte mať označené iba znaky kľúča (na konci nesmie byť skopírovaná medzera).
V prípade akýchkoľvek komplikácií kontaktujte, prosím, administrátora. Kontakt naňho nájdete v časti KONTAKTY.

AKO SA Z eAUKČNEJ SIENE ODHLÁSIŤ
Odhlásenie vykonajte pomocou tlačidla LOGOUT, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu eAukčnej siene. Pokiaľ odhlásenie vykonáte zatvorením okna internetového prehliadača, do eAukčnej siene sa bude možné znovu prihlásiť až o 20 s.


Celý priebeh on-line výberového konania od odoslania výziev k súťaži až po ukončenie je zaprotokolovaný do histórie. Všetky vykonané operácie sú zaznamenávané s presnosťou na sekundy.