Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Turbínový olej TB46

VŠEOBECNÉ


Dovoľujeme si vás pozvať na účasť vo výberovom konaní, ktoré sa uskutoční formou eAukcie dňa 20.03.2023 09:30 hod.

V prípade vášho záujmu si preštudujte nižšie uvedené časti a vyplňte Prihlášku, ktorú nájdete v časti Prihláška tejto Výzvy na účasť.

Po vyplnení Prihlášky, v ktorej si zvolíte svoje prístupové meno a heslo, vám bude podľa Priebehu zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč, a až s týmito prístupovými údajmi môžete vstúpiť do eAukčnej siene na adrese https://mhth.proebiz.com.

Bratislava - mestská časť Nové Mesto, dňa: 16.03.2023 11:19

MH Teplárenský holding, a.s.
Eduard Hančin
telefón: +421 908 913 255
e-mail: eduard.hancin@mhth.sk
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Turbínový olej TB46

PREDMET


Predmetom eAukcie sú tieto položky:

P. Č.NÁZOV POLOŽKYMJMNOŽSTVO
001.Turbínový olej TB46

Bližšia špecifikácia položky:
V prílohe výzvy na predloženie ponuky

Prílohy:
[ Všeobecné_zmluvné_podmienky_pre_nákup_MHTH.docx ] [ Výzva_na_predloženie_ponuky.docx ]
kg540.00


Každú vloženú cenovú ponuku je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER!
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Turbínový olej TB46

PRÍLOHY


1. Príloha výzvy na účasť - Všeobecné zmluvné podmienky pre nákup_MHTH.docx

2. Príloha výzvy na účasť - Výzva na predloženie ponuky.docx

Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Turbínový olej TB46

KRITÉRIÁ


1. KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v EUR .......... DPH.

2. OSTATNÉ PODMIENKY: viď súťažné podklady
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Turbínový olej TB46

PRIEBEH


Táto časť výberového konania prebehne formou eAukcie. Po prihlásení sa uchádzača do systému mu bude zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Vstupné kolo
Od 16.03.2023 13:00 do 20.03.2023 09:00 prebehne Vstupné kolo, ktoré slúži na zadanie úvodných ponúk do systému vyhlasovateľom, a to v súlade s pôvodnými, listinne predloženými ponukami. Počas trvania tohto kola uchádzači nemôžu svoje ponuky meniť.

Kontrolné kolo
20.03.2023 09:00 začne eAukcia a všetkým uchádzačom sa zobrazí najnižšia cenová ponuka (pri každej položke alebo celková) a celkové poradie. V priebehu 30 min. majú jednotliví uchádzači možnosť svoje ponuky ešte upravovať (iba smerom dole).

Všetky obmedzenia dorovnania jednotlivých cien a iných hodnôt ponúk v eAukcii (najlepšie celkové ceny, najlepšie hodnoty bodov, najlepšie jednotkové ceny položiek, najlepšie hodnoty kritérií atď.) budú v eAukcii nastavené v súlade so súťažnými podkladmi.

Minimálny krok zníženia cenovej ponuky
Minimálny krok zníženia ceny uchádzača je 0.10 % k aktuálnej cene položky uchádzača.

Maximálny krok zníženia cenovej ponuky
Maximálny krok zníženia ceny uchádzača je 50.00 % vo vzťahu k minimálnej cene danej položky.

Predlžovanie
Kontrolné kolo bude predĺžené o pri akejkoľvek zmene ceny v posledných 0 min.

Platnosť prístupových kľúčov
Prístupové kľúče expirujú po 30 dňoch od ukončenia posledného kola eAukcie. Po tejto dobe už nebude možné sa do eAukčnej siene prihlásiť. Pokiaľ máte záujem o vytlačenie vášho protokolu o účasti v eAukcii a histórie eAukčného prípadu, odporúčame vám si ich vytlačiť ihneď po skončení posledného kola eAukcie.
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Turbínový olej TB46

KONTAKTY


Vyhlasovateľom výberového konania je:
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3
831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko

Všetky otázky o predmete eAukcie vám zodpovie:
Eduard Hančin
telefón: +421 908 913 255
e-mail: eduard.hancin@mhth.sk

Všetky otázky o technickom zabezpečení eAukcie vám zodpovie administrátor:
Eduard Hančin
telefón: +421 908 913 255
e-mail: eduard.hancin@mhth.sk
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Turbínový olej TB46

PRIHLÁŠKA


Na účasť v eAukcii je nutné vyplniť prihlášku, ktorú si môžete zobraziť TU.

Uchádzačom bude po vyplnení a odoslaní prihlášky zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Pred prihlásením si skontrolujte nastavenie Vášho internetového prehliadača. Aby vám systém fungoval správne, je nutné mať v prehliadači povolené cookies a javaskripty. Viac informácií nájdete v časti Návod.
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Turbínový olej TB46

PRAVIDLÁ


PRAVIDLÁ ELEKTRONICKÝCH TENDROV
- si môžete zobraziť po kliknutí na Pravidlá elektronických tendrov PROEBIZ TENDERBOX
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Turbínový olej TB46

NÁVOD


TECHNICKÉ NÁROKY
Váš počítač musí byť pripojený na Internet. Pre bezproblémovú účasť je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov:

- Mozilla Firefox 13.0 a vyššia (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)
- Microsoft Edge (https://www.microsoft.com/edge)

V internetovom prehliadači je nutné povoliť vyskakovacie okná, javascript a mať zapnuté cookies. Návod na zapnutie cookies je k dispozícii na internetovej adrese http://proebiz.com/sk/podpora.

Ďalšie pokyny pre uchádzačov

Pre prihlásenie sa do eAukcie uchádzač v časti „Prihláška“ klikne na „TU“, čím sa dostane do svojho prihlasovacieho formulára. V ňom vyplní požadované údaje, potvrdí súhlas s Pravidlami a Prihlášku odošle. Týmto je uchádzač prihlásený do eAukcie. Súčasťou Prihlášky je zvolenie prístupového mena a hesla (min. dĺžka mena aj hesla je osem znakov). Nepoužívajú sa medzery, diakritické znaky (č, ž, á a pod.), ani špeciálne znaky (@, > a pod.). Prihlasovacie údaje si je potrebné zapamätať! Pomocou týchto údajov môže uchádzač po doručení prístupového kľúča vstúpiť do eAukčnej siene.

Pre vstup do eAukčnej siene sa použije internetový odkaz/adresa v časti „Všeobecné“. Kliknutím naň sa otvorí internetový prehliadač na adrese eAukčnej siene vyhlasovateľa. Uchádzač bude vyzvaný na zadanie prístupových údajov (mena, hesla a kľúča). Po správnom zadaní týchto údajov prebehne autentifikácia a otvorí sa eAukčná sieň. Desaťmiestny kľúč je možné kopírovať (napr. pomocou kláves Ctrl+C) z e-mailu a následne ho vložiť do príslušného políčka (Ctrl+V). Pozor, musíte mať označené iba znaky kľúča (na konci nesmie byť skopírovaná medzera). Do eAukčnej siene sa nedá vstúpiť pred začiatkom eAukcie (začiatkom je Vstupné kolo). V prípade akýchkoľvek komplikácií je potrebné kontaktovať administrátora. Kontakt sa nachádza vo Výzve na účasť v časti „Kontakty“.

Vystúpiť z eAukčnej siene je možné pomocou tlačidla „Logout“, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu eAukčnej siene. Ak sa vystúpi zavretím okna internetového prehliadača, do eAukčnej siene sa bude možné znova prihlásiť až o 20 s.

Vstupné kolo slúži na zadanie vstupných ponúk. V tomto kole si uchádzač môže prezrieť a zoznámiť sa s eAukčným prostredím. Osobitne je potrebné sa sústrediť na čas do konca kola. Tento časový údaj sa mení obvykle v rozmedzí 3 až 5 sekúnd (ak do ukončenie kola ostáva menej ako 24 hodín). V prípade, že sa tak nedeje, uchádzač má pravdepodobne prerušené spojenie a bude potrebné sa do eAukčnej siene opäť prihlásiť. V tomto kole administrátor zadá vstupné ponuky za jednotlivých uchádzačov. Počas trvania tohto kola uchádzači nemôžu svoje ponuky meniť. Uchádzač vidí iba svoju ponuku. V prípade, ak je názov položky podčiarknutý, kliknutím naň sa zobrazí poznámka (obvykle ďalšie spresňujúce informácie k danej položke).

Po tom, čo začne Kontrolné kolo, uchádzači môžu upravovať svoje cenové ponuky smerom nadol a iné hodnoty kritérií podľa ich povahy (nadol, nahor alebo je hodnota nemenná v súlade so súťažnými podkladmi). Každú novú vloženú cenovú ponuku, resp. iné hodnoty kritérií je nevyhnutné potvrdiť stlačením klávesu „ENTER“!!! Všetky obmedzenia dorovnania jednotlivých cien a iných hodnôt ponúk v eAukcii (najlepšie celkové ceny, najlepšie hodnoty bodov, najlepšie jednotkové ceny položiek, najlepšie hodnoty kritérií atď.) budú v eAukcii nastavené v súlade so súťažnými podkladmi. V priebehu tohto kola sa odporúča sledovať čas do konca kola - jeho zmena potvrdzuje kontakt s eAukčným systémom. V prípade, že sa čas zastaví, stlačte kláves F5 na obnovenie zobrazenia eAukčnej siene. eAukčná sieň obsahuje aj funkciu Chatovej komunikácie. Pomocou Chatu je možné komunikovať s administrátorom a prijímať jeho správy. Celý priebeh eAukcie od odoslania Výziev na účasť až po ukončenie je zaprotokolovaný do histórie eAukcie. Všetky vykonané operácie sú zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Po ukončení nákupnej eAukcie môže byť podľa nastavení vyhlasovateľa eAukcie uchádzačom ponúknutá možnosť zobrazenia ich histórie a ich protokol o účasti, ktoré si môže uchádzač vytlačiť.

Z technickej podstaty fungovania internetových systémov neodporúčame čakať s vkladaním cien v eAukčnej sieni na posledné sekundy prebiehajúceho kola. Takto zadané hodnoty nemusia dôjsť včas k serverovým systémom - napr. z dôvodu spomalenia internetového pripojenia, oneskorenej odozve webového prehliadača, resp. operačného systému. Môže sa teda stať, že ponuky v posledných 5-tich sekundách nemusia byť systémom bezvýhradne prijaté (akceptované).

V PRÍPADE TECHNICKÝCH PROBLÉMOV V PRIEBEHU ON-LINE VÝBEROVÉHO KONANIA SA OBRACAJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENIE NAŇHO NÁJDETE V ČASTI KONTAKTY.