Výzva na účasť
v dopyte pre MH Teplárenský holding, a.s.

RÚRY OCEĽOVĚ BEZŠVOVÉ

VŠEOBECNÉ


Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť v súťaži, ktorá prebehne formou "RFx - Dopyt".

Od 13.11.2023 09:30 bude sprístupnený internetový portál pre zadávanie vašej ponuky.
Svoju ponuku môžete predkladať až do 21.11.2023 09:00.

V prípade svojho záujmu si preštudujte Predmet, Kritériá, Pravidlá elektronických tendrov a Návod.

Vyhlasovateľ má právo v prípade potreby rozhodnúť o individuálnom predĺžení, respektíve ukončení elektronického výberového konania.

Bratislava - mestská časť Nové Mesto, dňa: 13.11.2023 09:27

MH Teplárenský holding, a.s.
Mitterpák Zuzana
telefón: +421 917 499 167
email: zuzana.mitterpak@mhth.sk
Výzva na účasť
v dopyte pre MH Teplárenský holding, a.s.

RÚRY OCEĽOVĚ BEZŠVOVÉ

PREDMET


Predmetom "RFx - Dopyt" sú tieto položky:

P. Č.NÁZOV POLOŽKYMJMNOŽSTVO
001. Rúra DN 200 - 219,1x6,3 OCEĽ. BEZŠVOVÁ ak.11353.1

Bližšia špecifikácia položky:
Akosť: 11353.1/ E235+N St35N
Norma: STN 425715:01 DIN 2448:81ČSn 420250:12 tvárnená za tepla.
Inšpekčný certifikát 3.1. dľa STN EN 10204
m12.00
002.Rúra DN 300 - 323,9x8 OCEĽOVÁ BEZŠVOVÁ ak.11353.1

Bližšia špecifikácia položky:
Akosť: 11353.1/ E235+N St35N
Norma: STN 42 5715, STN 42 0250
Inšpekčný certifikát 3.1. dľa STN EN 10204
m6.00
003.Doprava a iné vedľajšie náklady€ / vedľ.nákl.1.00


Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER!
Keďze je možné ponúkať náhradné porovnateľné riešenia, ktoré by pri aplikácii nespôsobovali neprimerané technické ťažkosti, odlíšte Vami ponúknuté náhrady výrazne ich presným popisom zahŕňajúcim všetky pre posúdenie dôležité techn. parametre (vrátane kapacity, kvality, záruk, katalógových listov, atestov a pod.) s uvedením výrobcu a značky ponúkaného alternatívneho výrobku.
Dokumenty je potrebné nahrať ako prílohu.

MIESTO DODANIA: DAP - MH Teplárenský holding, a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice

Voliteľné podmienky:
NÁZOV VOLITEĽNEJ PODMIENKYROZSAH HODNÔTPOVAHA
Splatnosť faktúr (v dňoch)30; 45; 60
Termín dodania od objednania:(text)
Platnosť cenovej ponuky do:(text)


V prípade potreby bližšej špecifikácie sa, prosím, obráťte na vyhlasovateľa elektronického dopytu.
Výzva na účasť
v dopyte pre MH Teplárenský holding, a.s.

RÚRY OCEĽOVĚ BEZŠVOVÉ

KRITÉRIA


KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK:


Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v EUR bez DPH.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť predložené ponuky, súťaž zrušiť alebo vyhlásiť ďalšie kolo.
Výzva na účasť
v dopyte pre MH Teplárenský holding, a.s.

RÚRY OCEĽOVĚ BEZŠVOVÉ

PRIEBEH


Súťaž uskutočňovaná v zmysle interných pokynov obstarávateľa MH Teplárenský holding, a.s., ktorá sa realizuje formou predkladania ponúk v module "RFx - Dopyt".

Predkladanie ponúk
13.11.2023 09:30 hod. bude sprístupnený eAukčný portál pre zadávanie ponúk, pričom každý účastník vidí iba svoju ponuku. Okrem ceny a voliteľných podmienok, účastník v tomto kole predloží požadované dokumenty. Tieto dokumenty účastník nahrá prostredníctvom ikony modrej farby - názov ikony "Prílohy". V tomto kole môžu účastníci svoje ponuky ľubovoľne meniť.

Lehota na predkladanie ponúk uplynie 21.11.2023 09:00 hod.

Ukončenie výberového konania - Obstarávateľ súťaže na základe predložených ponúk ukončí súťaž.

Obstarávateľ si vyhradzuje právo:
• zmeniť súťažné podmienky
• rozhodnúť o splnení podmienok účasti a požiadaviek obstarávateľa v súťaži
• predĺžiť lehotu viazanosti ponúk
• odmietnuť predloženú ponuku
• rokovať s účastníkom/účastníkmi
• zrušiť súťaž
• rozhodnúť o ďalšom postupe pre zabezpečenie predmetu zákazky
• odmietnuť ponuku účastníka z dôvodu akéhokoľvek porušenia podmienok účasti v súťaži podľa súťažných podkladov a výzvy k súťaži, resp. ich úplného nenaplnenia

S víťazom výberového konania (v zmysle kritérií) bude uzavretá objednávka.
Výzva na účasť
v dopyte pre MH Teplárenský holding, a.s.

RÚRY OCEĽOVĚ BEZŠVOVÉ

KONTAKTY


Vyhlasovateľom a realizátorom dopytu je:
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3
831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko

Všetky otázky k elektronickému dopytu Vám zodpovie:
Mitterpák Zuzana
telefón: +421 917 499 167
e-mail: zuzana.mitterpak@mhth.sk

Všetky otázky k technickému zabezpečeniu elektronického dopytu Vám zodpovie administrátor:
Zuzana Mitterpák
telefon: +421 917 499 167
email: zuzana.mitterpak@mhth.sk
Výzva na účasť
v dopyte pre MH Teplárenský holding, a.s.

RÚRY OCEĽOVĚ BEZŠVOVÉ

PRAVIDLÁ


PRAVIDLÁ ELEKTRONICKÝCH TENDROV
- si môžete zobraziť po kliknutí na Pravidlá elektronických tendrov PROEBIZ TENDERBOX
Výzva na účasť
v dopyte pre MH Teplárenský holding, a.s.

RÚRY OCEĽOVĚ BEZŠVOVÉ

NÁVOD


TECHNICKÉ NÁROKY
Váš počítač musí byť pripojený k internetu. Pre bezproblémovú účasť v dopyte je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov:

- Microsoft Internet Explorer verze 11.0 a vyššia (http://microsoft.com/ie)
- Mozilla Firefox 13.0 a vyššia (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)
- Microsoft Edge (https://www.microsoft.com/edge)

V internetovom prehliadači je nutné povoliť vyskakovacie okná, javascript a mať zapnuté cookies. Návod na zapnutie cookies je k dispozícii na internetovej adrese http://proebiz.com/sk/podpora.

AKO VSTÚPIŤ DO "RFx - DOPYT"
Odkaz pre vstup do siene spolu s odkazom na túto výzvu vám bol zaslaný e-mailom od vyhlasovateľa tohto dopytu. Kliknutím na predmetný odkaz sa vám otvorí internetový prehliadač na adrese siene vyhlasovateľa. V prípade akýchkoľvek komplikácií kontaktujte administrátora. Kontakt na administrátora nájdete v časti KONTAKTY.

AKO SA ZO SIENE ODHLÁSIŤ
Odhlásenie vykonáte pomocou tlačidla LOGOUT, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu siene. Pokiaľ odhlásenie vykonáte zavretím okna internetového prehliadača, do siene sa bude možné znovu prihlásiť až za 20 s.

AKO POSTUPOVAŤ PRI PREDKLADANÍ PONUKY
Sieň slúži k predkladaniu cenových ponúk a voliteľných podmienok.

Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESY ENTER! Ceny aj voliteľné podmienky je možné až do ukončenia dopytu ľubovoľne meniť a upravovať. Platí posledná predložená ponuka, ktorá je uvedená v sieni v okamžiku ukončenia dopytu. Po dobu dopytu uvidíte iba svoju cenovú ponuku. Vyhlasovateľ môže rozhodnúť o zobrazení najlepších cien u jednotlivých položiek (v takom prípade sa zobrazia v žltom stĺpci vľavo od vašej ponuky). Ak je názov položky podtrhnutý, kliknutím na ňu sa vám zobrazí poznámka k položke (obvykle ďalšia upresňujúca informácia, napr. fotografie, príloha, atď.)

Voliteľné podmienky zadávajte kliknutím na riadok danej podmienky v pravom stĺpci (pokiaľ nie je podmienka vyplnená, tak je v danom políčku zobrazené slovo zmeniť alebo je políčko prázdne).

V priebehu dopytu prosím sledujte:
čas do konca kola - jeho pravidelná zmena potvrdzuje váš kontakt so systémom. V prípade, že se čas zastaví, tak na obnovenie siene stlačte klávesu F5 alebo ikonu AKTUALIZOVAŤ vo svojom prehliadači.

Celý priebeh dopytu od odoslania pozvánky až po jeho ukončenie je zaprotokolovaný v histórii. Všetky vykonané operácie sú zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Po ukončení dopytu budete mať možnosť zobraziť si históriu a protokol svojej účasti.

Z technickej podstaty fungovania internetových systémov neodporúčame čakať s vložením cien na posledné sekundy. Takto vložené hodnoty nemusia byť na server systému doručené včas - napr. z dôvodu spomalenia internetového pripojenia, oneskorenej odozvy webového prehliadača alebo operačného systému. Ponuky podané v posledných sekundách tak nemusia byť systémom bezvýhradne prijaté.

V PRÍPADE TECHNICKÝCH PROBLÉMOV V PRIEBEHU DOPYTU SA OBRACAJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENIE NA ADMINISTRÁTORA NÁJDETE V ČASTI KONTAKTY.