Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Servis klimatizačných zariadení na rok 2023 - závod Zvolen

VŠEOBECNÉ


MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen si Vás dovoľuje požiadať o spracovanie a zaslanie cenovej ponuky do výberového konania na „Servis klimatizačných zariadení na rok 2023", ktoré sa uskutoční formou elektronickej aukcie typu ERMMA.

V prípade Vášho záujmu si preštudujte nižšie uvedené sekcie a vyplňte Prihlášku, ktorú nájdete v časti Prihláška tejto Pozvánky.

Po vyplnení Prihlášky, v ktorej si zvolíte svoje prístupové meno a heslo, Vám bude podľa Priebehu zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč a až s týmito prístupovými údajmi môžete vstúpiť do elektronickej aukčnej siene na adrese https://mhth.proebiz.com.

MH Teplárenský holding, a.s.
Ľudmila Turanská
telefón: +421 918 862 417
e-mail: ludmila.turanska@mhth.sk
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Servis klimatizačných zariadení na rok 2023 - závod Zvolen

PREDMET


Predmetom "ERMMA" sú tieto položky:

P. Č.NÁZOV POLOŽKYMJMNOŽSTVO
001.Ročný servis klimatizačných zariadení

Bližšia špecifikácia položky:
Obstarávateľ požaduje vykonať odborné prehliadky klimatizačných zariadení v roku 2023 pre MH Teplárenský holding, a.s., závod Zvolen.

Bližšie podrobnosti o zákazke a požadovaný rozsah opravy je uvedený v Technickej špecifikácii, ktorá tvorí prílohu tejto výzvy.

Obstarávateľ požaduje predložiť cenovú ponuku ako konečnú celkovú cenu za vykonanie odborných prehliadok vrátane vedľajších nákladov.

Uchádzač zadáva cenu bez DPH.
002.Daikin RXC35BV1B JV2.00
003.KOMPAKT KLIMAGERAT RED-RING CR-09 JV2.00
004.TOSHIBA RAV-GM2801AT8-E, 003E0065JV2.00
005.AIR CONDITIONER AOYG14LMCEJV1.00
006.Technibel GRF188R5TAAJV1.00
007.Toshiba RAV-GM401ATP-E JV1.00
008.Toshiba RAV-GM801ATP-E JV2.00
009.OPCIA: Dodávka a montáž novej technologickej klimatizačnej jednotky

Bližšia špecifikácia položky:
Cena za dodávku a výmenu (demontáž starej, montáž novej klimatizácie) – náhrada za technologickú klimatizačnú jednotku Technibel v zmysle bodu II.5 Technickej špecifikácie pri dodržaní obdobných technických parametrov.


Pozn. 1:
Táto položka bola označená ako nezapočítateľná. Znamená to, že uvedenú ponuku položky systém nebude započítavať do ponuky uchádzača.
JV1.00


K cenovej ponuke žiadame doložiť:
- kópia výpisu z obchodného registra
- požiadavky na protiplnenie objednávateľa
- doklad o odbornej spôsobilosti s nakladaním s fluorovanými skleníkovými plynmi alebo výrobkami a zariadeniami podľa zákona č.286/2009 Z.z. udelený právnickej, fyzickej osobe Certifikačným orgánom pre chladiacu a klimatizačnú techniku.


Všetky zadávané ceny musia byť uvedené bez DPH.

Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER!
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Servis klimatizačných zariadení na rok 2023 - závod Zvolen

PRÍLOHY


1. Príloha výzvy na účasť - Technicka_specifikacia.docx

2. Príloha výzvy na účasť - Cestne_vyhlasenie_ucastnika.docx

3. Príloha výzvy na účasť - VZP_MHTH.docx

Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Servis klimatizačných zariadení na rok 2023 - závod Zvolen

KRITÉRIÁ


Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za vykonanie diela bez DPH.

Obstarávateľ požaduje predložiť cenovú ponuku ako cenu konečnú vrátane všetkých vedľajších nákladov uchádzača.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, súťaž zrušiť alebo vyhlásiť ďalšie kolo. Vyhlasovateľ je povinný všetkým účastníkom prípadné zmeny okamžite oznámiť.

Ponuky môžu byť konfrontované s porovnávacou cenou vychádzajúcou z vnútornej kalkulácie vyhlasovateľa. Táto porovnávacia ponuka je stanovená pred zahájením súťaže a je v jej priebehu nemenná.
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Servis klimatizačných zariadení na rok 2023 - závod Zvolen

PRIEBEH


Výberové konanie prebehne formou "ERMMA". Po vyplnení a odoslaní prihlášky do výberového konania mu bude zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Vstupné kolo
22.05.2023 12:30 bude sprístupnený eAukčný portál pre zadávanie vstupných ponúk, pričom každý účastník vidí iba svoju ponuku. V tomto kole môžu účastníci svoje ponuky a voliteľné podmienky ľubovoľne meniť.

Kontrolné kolo
Od 01.06.2023 10:00 do 01.06.2023 10:30 prebehne Kontrolné kolo, ktoré slúži na formálnu kontrolu ponúk zo strany vyhlasovateľa. Počas trvania tohto kola účastníci nemôžu svoje ponuky meniť.

Aukčné kolo
01.06.2023 10:30 začne eAukcia a všetkým uchádzačom sa zobrazí najnižšia cenová ponuka a celkové poradie. V priebehu 30 min. majú jednotliví uchádzači možnosť svoje ponuky ešte upravovať (iba smerom dole).

Platnosť prístupových kľúčov
Prístupové kľúče expirujú po 30 dňoch od ukončenia výberového konania. Po tejto dobe už nebude možné sa do eAukčnej siene prihlásiť. Pokiaľ máte záujem o vytlačenie Vášho protokolu o účasti v eAukcii a histórie eAukčného prípadu, odporúčame vám si ich vytlačiť ihneď po skončení eAukcie.

Vyhlasovateľ má právo v prípade potreby rozhodnúť o individuálnom predĺžení, respektíve ukončení elektronického výberového konania.
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Servis klimatizačných zariadení na rok 2023 - závod Zvolen

KONTAKTY


Vyhlasovateľom výberového konania je:
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3
831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko

Všetky otázky o predmete elektronického výberového konania Vám zodpovie:
Ľudmila Turanská
telefón: +421 918 862 417
e-mail: ludmila.turanska@mhth.sk
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Servis klimatizačných zariadení na rok 2023 - závod Zvolen

PRIHLÁŠKA


Na účasť v eAukcii je nutné vyplniť prihlášku, ktorú si môžete zobraziť TU.

Uchádzačom bude po vyplnení a odoslaní prihlášky zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Pred prihlásením si skontrolujte nastavenie Vášho internetového prehliadača. Aby vám systém fungoval správne, je nutné mať v prehliadači povolené cookies a javaskripty. Viac informácií nájdete v časti Návod.
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Servis klimatizačných zariadení na rok 2023 - závod Zvolen

PRAVIDLÁ


PRAVIDLÁ ELEKTRONICKÝCH TENDROV
- si môžete zobraziť po kliknutí na Pravidlá elektronických tendrov PROEBIZ TENDERBOX
Výzva na účasť
pre MH Teplárenský holding, a.s.

Servis klimatizačných zariadení na rok 2023 - závod Zvolen

NÁVOD


TECHNICKÉ NÁROKY
Váš počítač musí byť pripojený na Internet. Pre bezproblémovú účasť je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov:

- Mozilla Firefox 13.0 a vyššia (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)
- Microsoft Edge (https://www.microsoft.com/edge)

V internetovom prehliadači je nutné povoliť vyskakovacie okná, javascript a mať zapnuté cookies. Návod na zapnutie cookies je k dispozícii na internetovej adrese http://proebiz.com/sk/podpora.

Ďalšie pokyny pre uchádzačov

Pre prihlásenie sa do eAukcie uchádzač v časti „Prihláška“ klikne na „TU“, čím sa dostane do svojho prihlasovacieho formulára. V ňom vyplní požadované údaje, potvrdí súhlas s Pravidlami a Prihlášku odošle. Týmto je uchádzač prihlásený do eAukcie. Súčasťou Prihlášky je zvolenie prístupového mena a hesla (min. dĺžka mena aj hesla je osem znakov). Nepoužívajú sa medzery, diakritické znaky (č, ž, á a pod.), ani špeciálne znaky (@, > a pod.). Prihlasovacie údaje si je potrebné zapamätať! Pomocou týchto údajov môže uchádzač po doručení prístupového kľúča vstúpiť do eAukčnej siene.

Pre vstup do eAukčnej siene sa použije internetový odkaz/adresa v časti „Všeobecné“. Kliknutím naň sa otvorí internetový prehliadač na adrese eAukčnej siene vyhlasovateľa. Uchádzač bude vyzvaný na zadanie prístupových údajov (mena, hesla a kľúča). Po správnom zadaní týchto údajov prebehne autentifikácia a otvorí sa eAukčná sieň. Desaťmiestny kľúč je možné kopírovať (napr. pomocou kláves Ctrl+C) z e-mailu a následne ho vložiť do príslušného políčka (Ctrl+V). Pozor, musíte mať označené iba znaky kľúča (na konci nesmie byť skopírovaná medzera). Do eAukčnej siene sa nedá vstúpiť pred začiatkom eAukcie (začiatkom je Vstupné kolo). V prípade akýchkoľvek komplikácií je potrebné kontaktovať administrátora. Kontakt sa nachádza vo Výzve na účasť v časti „Kontakty“.

Vystúpiť z eAukčnej siene je možné pomocou tlačidla „Logout“, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu eAukčnej siene. Ak sa vystúpi zavretím okna internetového prehliadača, do eAukčnej siene sa bude možné znova prihlásiť až o 20 s.

Vstupné kolo slúži na zadanie vstupných ponúk. V tomto kole si uchádzač môže prezrieť a zoznámiť sa s eAukčným prostredím. Osobitne je potrebné sa sústrediť na čas do konca kola. Tento časový údaj sa mení obvykle v rozmedzí 3 až 5 sekúnd (ak do ukončenie kola ostáva menej ako 24 hodín). V prípade, že sa tak nedeje, uchádzač má pravdepodobne prerušené spojenie a bude potrebné sa do eAukčnej siene opäť prihlásiť. V tomto kole administrátor zadá vstupné ponuky za jednotlivých uchádzačov. Počas trvania tohto kola uchádzači nemôžu svoje ponuky meniť. Uchádzač vidí iba svoju ponuku. V prípade, ak je názov položky podčiarknutý, kliknutím naň sa zobrazí poznámka (obvykle ďalšie spresňujúce informácie k danej položke).

Po tom, čo začne Kontrolné kolo, uchádzači môžu upravovať svoje cenové ponuky smerom nadol a iné hodnoty kritérií podľa ich povahy (nadol, nahor alebo je hodnota nemenná v súlade so súťažnými podkladmi). Každú novú vloženú cenovú ponuku, resp. iné hodnoty kritérií je nevyhnutné potvrdiť stlačením klávesu „ENTER“!!! Všetky obmedzenia dorovnania jednotlivých cien a iných hodnôt ponúk v eAukcii (najlepšie celkové ceny, najlepšie hodnoty bodov, najlepšie jednotkové ceny položiek, najlepšie hodnoty kritérií atď.) budú v eAukcii nastavené v súlade so súťažnými podkladmi. V priebehu tohto kola sa odporúča sledovať čas do konca kola - jeho zmena potvrdzuje kontakt s eAukčným systémom. V prípade, že sa čas zastaví, stlačte kláves F5 na obnovenie zobrazenia eAukčnej siene. eAukčná sieň obsahuje aj funkciu Chatovej komunikácie. Pomocou Chatu je možné komunikovať s administrátorom a prijímať jeho správy. Celý priebeh eAukcie od odoslania Výziev na účasť až po ukončenie je zaprotokolovaný do histórie eAukcie. Všetky vykonané operácie sú zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Po ukončení nákupnej eAukcie môže byť podľa nastavení vyhlasovateľa eAukcie uchádzačom ponúknutá možnosť zobrazenia ich histórie a ich protokol o účasti, ktoré si môže uchádzač vytlačiť.

Z technickej podstaty fungovania internetových systémov neodporúčame čakať s vkladaním cien v eAukčnej sieni na posledné sekundy prebiehajúceho kola. Takto zadané hodnoty nemusia dôjsť včas k serverovým systémom - napr. z dôvodu spomalenia internetového pripojenia, oneskorenej odozve webového prehliadača, resp. operačného systému. Môže sa teda stať, že ponuky v posledných 5-tich sekundách nemusia byť systémom bezvýhradne prijaté (akceptované).

V PRÍPADE TECHNICKÝCH PROBLÉMOV V PRIEBEHU ON-LINE VÝBEROVÉHO KONANIA SA OBRACAJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENIE NAŇHO NÁJDETE V ČASTI KONTAKTY.